Tjenesteområdet Tekniske tjenester, har ledig 100 % stilling som avdelingsleder for plan og utvikling. Avdelingen har rollen som plan- og bygningsmyndighet og matrikkelmyndighet. Kommunens arealplaner, detaljregulering, bygge- og delesaker, tilsyn, seksjonering, oppmåling, matrikkel, geodata og eiendomsskatt ligger til avdelingen, som har ca 20 medarbeidere.  Høyt trykk på utbygging, forestående rullering av kommunedelplanen for Øyer sør, samt utvidelse av E6 inn mot sentrum, gir kommunen og avdelingen en unik mulighet til fremtidsrettede grep for Øyersamfunnet. 
 
 
Avdelingslederen vil ha hovedarbeidsfelt innenfor:
• Helhetlig ledelse for å nå mål om samfunnsutvikling i nært samarbeid med fagledere, tjenesteleder og andre tjenesteområder. 
• Tilrettelegging for helhetlig styring av avdelingen
• Koordinering mellom avdelingens fagområder 
• Helhetlig kompetanseplan, rekruttering og personaloppfølging i nært samarbeid med faglederne i avdelingen
• Administrasjon:
  •         Målstyring og økonomi (budsjettering, handlingsplan, rapportering, tiltak)
  •         Internkontroll (arbeidsgiveransvar/HMS og krav til forvaltningen)
  •         Koordinere og følge opp administrative systemer og rutiner
• Tilrettelegge for og sikre rett og fremtidsrettet satsing på digitalisering, samt nye digitale verktøy
 
Utdanning og erfaring:
Søkeren må ha relevant utdannelse fra universitet eller høyskole, minimum bachelorgrad, samt ledererfaring. Utdannelse må være relevant for de arbeidsoppgaver som forventes løst. Primært ønskes utdannelse innen offentlig administrasjon og ledelse og ledererfaring innen avdelingens fagområder. Likestilt med dette er utdanning som gir bred innsikt innenfor avdelingens fagområder sammen med solid ledererfaring fra offentlig sektor. 
 
Relevante fagområder kan være eiendomsfag, by- og regionplanlegging, jordskifte, offentlig forvaltning, prosjektutvikling og geomatikk. Faglig bredde og ledererfaring fra kommunal virksomhet tillegges særlig vekt.
 
Egenskaper som vil bli vektlagt:
• Gode lederegenskaper for et bredt kompetansefelt 
• Samarbeidsevner
• Evne til å bygge tillit
• Involverende
• Strukturert, fleksibel, initiativrik og målorientert  
• Gode kommunikasjonsegenskaper og god skriftlig og muntlig framstillingsevne.  
 
Vi tilbyr gode muligheter for faglig utvikling. Den som blir ansatt vil komme til et hektisk arbeidsmiljø med gode kollegaer og til engasjerende arbeidsoppgaver. 
 
Søkere må kunne stille egen bil til tjenestekjøring og ha førerkort kl. B. 
 
Ansettelse skjer på vanlige kommunale vilkår, pensjonsordning, fleksitid, telefonordning og kjøregodtgjøring etter statens satser. Avlønning etter avtale iht. utdanning og erfaring. Kontorplass i Øyer rådhus. 
 
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for tekniske tjenester Therese Corneliussen, tlf. 924 36 353.
 
Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du  her 
 
Vi ber om at søknaden er så fullstendig som mulig. 
Referanser bes oppgitt. Utfyllende CV kan vedlegges. Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju.  Søknadspapirer returneres ikke. Søkerlisten vil være offentlig med mindre spesielle forhold kan dokumenteres iht. Offentleglova.
 
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 
 
Søknadsfrist: 23. april 2019.