Direktoratet for byggkvalitet https://dibk.no/ er nyttig å oppsøke hvis du har byggeplaner.

De viktigste lover og forskrifter er:

For søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019 kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge TEK17 eller TEK10. Der tiltakshaver velger TEK10 skal dette fremgå av søknad om tillatelse til tiltak.