Miljørettet helsevern fører tilsyn på at lov og forskrift følges innen områder som vannforsyning, badeanlegg, skoler og barnehager, frisør, solarium, tatoveringsstudioer og skadedyr.
Det føres også tilsyn etter lov om vern mot tobakksskade og Strålevernforskrift.

En rekke virksomheter og forhold har meldeplikt til kommunen, der kontrollfunksjonen er lagt til miljørettet helsevern. Dette kan være asylmottak, campingplasser, hospitser, forsamlingslokaler og der det er utslipp av avløpsvann og kjøletårn. Forhold som oppstår i bolig/fritidseiendom, og som ikke påvirker omgivelsene, omfattes ikke.

Andre områder som miljørettet helsevern arbeider med er:
- avfall og slam
- lokal luftkvalitet og foruresning utendørs
- dyrehold og dyregrupper
- drikkevann, badevann og avløpsvann
- forurensing i grunn og vann
- barn/elevers miljø i barnehager og skoler
- inneklima
- hygiene i lokaler for offentligheten
- skadedyr og vektorkontroll
ståling og radonforekomst
- støy