I 1908 bygde kjøpmann Erik Solheim et elektrisitetsverk på Tretten. Det lå ved elva Moksa like opp for brua i nærheten av Prestegarden. Mange hadde strøm fra det vesle kraftverket, blant andre Stav og jernbanestasjonen. Følgende anlegg ble drevet med energi fra Moksa: Erik Solheims elektricitetsværk 100 HK, Pettersens Snedkerværk 30 HK, T. Nordgaards Frørenseri 30 HK, Evensens Farveri ca. 20 HK, Thoruds Mølle 50 HK, Thoruds Sag og Høvleri 30 HK.  I 1922 brant det gamle Solheimsverket ned.

I starten var det ingen magasinregulering. Brukseier Gustav Thorud anla samtidig et lysverk på 16 HK, og fikk senere tillatelse til å demme opp Våsjøen for mer stabil vanntilførsel sommer og vinter.  

I 1918 ble det etablert et kommunalt kraftverk, Moksa Kraftanlegg. Kommunen tok over fallrettighetene i elva Moksa. Det ble satt i gang bygging av rørgate i 1919, bygging av damanlegg og nytt bygg nede i Kveinndalen (Moksadalen).

I 1923 startet det nye Moksa Kraftverk opp. De første abonnentene fikk strøm derfra.
Magasinet for Moksa er fjellvatna Goppolen, Djupen, Grunna og Våsjøen. Det ble satt opp et nytt bygg nederst i Kveinndalen i 1990.  Fra dagens inntaksdam  ved  Åkvisla ( 2016) føres vannet i rørgate ned til kraftstasjonen. Rørgata er 3,2 km, og fallhøyden er 500 meter.

Bygningen til Gamle Moksa Kraftstasjon drives i dag av Stiftelsen  Moksa Kunstverksted og brukes til kulturformål,. Etter flommen i 1995 var hele området i Kveinndalen ribbet for kulturhistorie. Det ble laget en kunstplan for området.  Nederste del av Kveinndalen kalles i dag for Mølleparken. Kunstnerne Egil Martin Kurdøl og Wenche Gulbrandsen har utsmykket parken. Den gamle kvernsteinen som ble funnet i elva etter flommen, er blitt bord med murte benker rundt.

Moksaparken er kommunens 1000-årssted.