Næringslivet på Tretten har store utfordringer etter brukollapsen på Tretten. Det er påført ekstra kostnader, det brukes mer tid og omsetningen har falt dramatisk for noen.
Formannskapet vedtok derfor i møte 18.10.22 å bevilge kr. 4mill til et ekstraordinært næringsfond for de bedriftene som er rammet. i møte i formannskapet den 18.04.2023 - Sak: 30/23 - vedtok formannskapet å forlenge muligheten til å søke kompensasjon til 20. mai 2023.
 

Vedtaket er som følger:

1. Kommunestyret vedtar bruk av disposisjonsfond Næringsmidler brukollaps på inntil kr 4 000 000 i 2023, ut fra søknader, jf. KS-sak 109/22.

2. Det legges ut en ny utlysning for de resterende midlene med søknadsfrist 20. mai 2023, der kriteriene er slik: 

- Minimum 30 % omsetningsfall i januar - april 2023 sammenlignet med samme periode i 2022 OG negativt driftsresultat pr 30.04.23. 

- Begge kriteriene må være oppfylt. 

- Resultatregnskap pr 30.04.2022 og pr 30.04.2023 som viser månedlige perioder skal vedlegges søknaden.

1. Kommunestyret etablerer ekstraordinært næringstilskudd til bedrifter på Tretten på 4 mill. kr.

2. Kriterier for tildeling som skal sikre at det er bedrifter som har reell nytte av et eventuelt tilskudd som blir prioritert:

  • Postadresse Tretten
  • For å kunne få tildelt tilskudd kan bedrifter ikke ha iverksatt helt eller delvis permittering av ansatte etter søknadsfrist.
  • Søknader skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no
  • Virksomheter med betydelige ekstrakostnader på grunn av brukollapsen kan søke.
  • Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet.

3. Tilskuddet finansieres fra disposisjonsfondet.

4. Søknader behandles av formannskapet 6. juni 2023.

5. Søknadsfrist 20. mai 2023.