I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester. 

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Informasjon om ordningen finner du her.

Tilskuddordningens kontaktperson i Øyer kommune er aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom, e-post: hilde.odden.rom@oyer.kommune.no, tlf: 99 70 70 25