Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

For mer informasjon/søknadsportal: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

https://soknadsportal.bufdir.no/#login