Miljøverndepartementet skriver i sin pressemelding i dag følgende: "Nordre Brynsåa naturreservat i Øyer kommune i Oppland fylke er en viktig bekkekløft, en skogtype Norge har et internasjonalt ansvar for. Her fins blant annet sjeldne skogtyper som boreal regnskog, høgstaudeskog og rik lågurtskog, og en artsrik og frodig karplanteflora med bl.a. "huldreplanten" skogranke".

Denne planten var i 2008/2009 utpekt av daværende miljø- og utviklingsminister Erik Solheim som "Øyers blomst". Det betyr at Øyer er gitt et spesielt ansvar for å bevare denne sjeldne arten for ettertida, en truet art som også står i Norsk Rødliste over truede arter.

- Vi er glade for at nordre Brynsåa blir vernet og nå er naturreservat, sier rådmann Sveinar Kildal. - Dette er et helt spesielt skogområde. Vernet skjer som en del av det frivillige skogvernet mellom grunneier og vernemyndigheter.

Bildet viser ordfører Mari Botterud med presentasjonen som ble laget da skogranken ble utpekt som Øyers blomst.

Her er link til pressemeldingen fra Miljøverndepartementet: Pressemelding