Tilskudd til soner for pollinerende insekter (ny)
Det er mulig å søke tilskudd til å så pollinatorvennlige frøblandinger i grasdekte vannveier og grasstriper i åker, eller til å etablere egne striper for pollinerende insekter. Les mer om ordningen her

Tilskudd til fangvekster sådd som underkultur eller etter høsting
Innlandet innfører to tilskuddsordninger som omhandler fangvekster; tilskudd til fangvekst som underkultur og fangvekst sådd etter høsting. Godt etablerte fangvekster gir mindre tap av næringsstoffer og kan være et godt klimatiltak. Les mer om ordningen her.

Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel
Innlandet innfører alle ordningene til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel.

·         Spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesongen (eng). Vilkår for tilskudd til spredning i voksende kultur er at all husdyrgjødsla foretaket disponerer må spres om våren eller i vekstsesongen. Det vil si ingen spredning etter siste høsting.

·         Nedlegging eller nedfelling av husdyrgjødsel

·         Spredning av husdyrgjødsel med rask nedmoldning (2 timer)

·         Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange (tillegg til de andre ordningene)

Alle ordningene er beskrevet her


Krav om seks ukers seterdrift for å være berettiget setertilskudd
Setertilskuddet videreføres i Innlandet, men det er nå et nasjonalt krav at produksjonsperioden må vare i minimum seks uker for å være berettiget tilskudd, og ikke fire uker som har vært minimumskravet tidligere.


Tilskudd til skjøtsel av kulturhistoriske områder
Fylkesmannen i Innlandet innfører tilskudd til skjøtsel av kulturhistoriske områder, som skal omfatte skjøtsel av seterområdene. Formålet med tilskuddet er å stimulere til skjøtsel i form av beiting og slått/rydding for å holde disse tradisjonelle jordbruksarealene i hevd.

Tilskuddet blir gitt til jordbruksareal i disse to kategoriene:

·         Jordbruksareal der arealer og bygninger sammen utgjør et helhetlig setermiljø. Med helhetlig setermiljø menes et sted som ligger atskilt fra vanlig, sammenhengende jordbruksbosetting og der det har vært tradisjon for å utnytte innmark og utmark til slått og beite. Setermiljøet må også ha bygninger som er satt opp for å kunne utnytte disse ressursene, eller rester eller tufter etter slike bygninger. Det kan også gjelde seteranlegg etablert i nyere tid der formålet er det samme som på tradisjonelle setrer.

·         Dyrkingsfelt som ligger høyere enn vernskoggrensen og vanlig, fast bosetting i området, sjøl om disse ikke utgjør et «helhetlig setermiljø». Dyrkingsfelt blir definert som et sammenhengende jordbruksareal knyttet til en landbrukseiendom og uten direkte tilknytning til et helhetlig setermiljø. Det vil si at det kan gjelde både areal som hører til landbrukseiendommen, areal som er festet og areal i bygdeallmenninger, sameier etc. der bruksretten er knyttet til en spesifikk landbrukseiendom.

Arealet det blir gitt tilskudd for, er begrenset etter disse reglene:

Maksimalt 20 daa per seter, dvs. for hvert seteranlegg som faller inn under definisjonen av helhetlig setermiljø ovenfor. Det vil si at den som disponerer flere enkeltsetrer, f.eks. «hjemseter» og «fjernseter», kan få tilskudd for opptil 20 daa for hver av disse. Dette gjelder enten det er egen eller leid seter.

Hvis jordbruksarealet på setra er mindre enn 20 daa, kan du legge til areal på dyrkingsfelt som er knyttet til den samme eiendommen som setra for å komme opp i 20 daa.

Hvis det ikke er noen seter på din egen eiendom eller du leier areal uten at det er ei seter med i leiearealet, kan du få tilskudd for opptil 20 daa jordbruksareal på dyrkingsfelt som er knyttet til eiendommen jf. pkt. 2. Dersom du disponerer dyrkingsfelt knyttet til flere forskjellige landbrukseiendommer, kan du dermed få tilskudd for opptil 20 dekar per landbrukseiendom.

Les om ordningen her

Forskriften følger regionalt miljøprogram for Innlandet 2019-2020, som ble vedtatt 28. november 2018, som en del av regionalt bygdeutviklingsprogram. Det er videreført flere ordninger som har vært med i de regionale miljøprogrammene for både Hedmark og Oppland tidligere, men det er også noen nye ordninger som er kommet inn og noen gamle ordninger som er endret. Innlandet innfører ordninger som skal være med å styrke jordbrukets innsats for å ivareta miljøverdier i jordbrukslandskapet. Regionalt miljøprogram finnes her.

Utdypende informasjon om ordningene vil bli beskrevet i veiledningsmateriale som kommer i juni etter jordbruksoppgjøret.