Formannskapet behandlet i møte 13. november 2018 Økonomiplan 2019-2022 og Årsbudsjett 2019. Formannskapets innstilling legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager før kommunestyrets behandling 29. november 2018. 

Formannskapets innstilling er sammenstilt på side 2 i økononiplandokumentet. 

Link til budsjettdokumentene finner du her: 

Økonomiplan 2019-2022 Årsbudsjett 2019

Fritakslister eiendomsskatt

Tjenestebeskrivelser

Saksprotokoll Formannskapet sak 105/18