Om skolen

Skolen har pr. 1.september 2023 167 elever. Det pedagogiske personalet er fordelt i tre team, ett for hvert årskull. Vi har en gjennomarbeidet trinnorganisering, men vi er også bevisste på å skape fellesskap for hele skolen både for elever og personalet.

Øyer kommune er en FYSAK-kommune. Både voksne og barn skal bevege seg mer og bli sunnere og sprekere. Som et ledd i dette arbeidet, har Øyer ungdomsskole fått en god avtale med Hafjell om gratis bruk av bakken vinterstid. Hvert kull får være flere halve dager i Hafjell før påske. Alle som ikke har utstyr, får låne dette fritt.

Kontakt oss

Rektor Torgeir Fiskvik Åsbø 61 10 19 16
Inspektør Mona Høglien 61 10 19 16
Sekretær Tone Bryhn 61 10 19 16

 

Visma Flyt Skole

Kommunikasjonskanalen mellom skole og hjem er Visma Flyt Skole.
 
All kommunikasjon med skolen, slik som meldinger, fraværsregistrering med mer, skjer i Visma Flyt Skole. Foreldre kan bruke Visma Flyt Skole til blant annet å:
• sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og foresatte er riktig
• gi samtykker
• følge med på fravær, merknader og vurderinger som er ført på eleven
• finne kontaktinformasjon til kontaktlærer
• fylle ut søknader:
     o permisjon fra pliktig opplæring
     o ulike typer fritak
• se hvilke faggrupper og faglærere eleven har
Som foreldre vil dere ha tilgang til Visma Flyt Skole via nett og app. Nettløsningen (Hjemmeweb) og foresattappen har forskjellige funksjoner, se under. 
 
Nettløsning (Hjemmeweb)
Hjemmeweb er foreldreportalen til Visma Flyt Skole. 
Bruk ID- porten ved login. (BankID eller lignende). I nettløsningen vil all funksjonalitet for foreldre være tilgjengelig. Det gjøres oppmerksom på at du må godta «Generelt samtykke» for å kunne bruke alle funksjonene i løsningen. 
 
App  
Appen heter «Min skole - foresatt» og er levert fra Visma Software International AS. 
Appen kan lastes ned fra App Store for iPhone / iOS eller Google Play for Android.
 
Første gang du logger deg på i appen, må du logge deg på via ID-porten og velge din kommune. Du må deretter lage en egen pinkode for senere bruk. Foreldre som ikke har smarttelefon / nettbrett vil kunne få meldinger og varsler på e-post.  Informér skolen om du trenger å få varsler på e-post.  

Trinninformasjon

P 9d 4Fm 4YV 2CFAAAAAElFTkSuQmCC

Satsningsområder

Samarbeid, selvstendighet, medvirkning, engasjement, ansvarlighet og respekt er sentrale verdier i Øyer ungdomsskoles pedagogiske plattform. Vi legger vekt på

- et aktivt lærings- og kunnskapssyn
- at elevene utvikler handlingskompetanse for nåtid og framtid
- at skolens organisering er fleksibel og tilpasset læreplanens behov
- at kontinuerlig vurderingsarbeid og refleksjon ligger til grunn for læringen

Øyer ungdomsskole har gjennom flere år arbeidet bevisst med pedagogisk utviklingsarbeid og lagt et solid grunnlag for sine prioriteringer og kvaliteter. Vi har lagt mye vekt på å sette eleven i sentrum, ta han/henne på alvor og lage en skolehverdag som både er spennende, trygg og tilpasset den enkelte elev sitt behov. Vi har jobbet bevisst både med læringsutbytte, innhold og organisering.

 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud til elever og deres foreldre. Formålet med skolehelsetjenesten er å forebygge sykdom og skade, i tillegg til å fremme elevens helse både psykisk, fysisk og sosialt. Helsesykepleieren tilbyr enkeltsamtaler, oppfølging, undervisning, deltar i tverrfaglige team på skolen og vaksinering av elevene våre. Vi har taushetsplikt, og tilbudet er gratis for alle.
Er du nytilflyttet vil du bli kontaktet av oss. 
 
Skolehelsetjenesten på Øyer ungdomsskole. 
Skolehelsetjenesten skal arbeide for god helse blant barn og ungdom gjennom;
  •  Samtaler, råd og veiledning til elever, foreldre og lærere
  •  Helseopplysning
  •  Helseundersøkelser
  •  Vaksinasjon
 
Selvfølelse, mestring og ansvar står sentralt i skolehelsetjenesten og 
 vi ønsker å fokusere på elevens sterke sider.
 
• God selvfølelse ligger til grunn for gode levevaner - og god helse. 
• Skolehelsetjenesten har som intensjon å være ressursorientert ved å veilede elever til å mestre og ta ansvar for egen helse.
• Skolehelsetjenesten skal arbeide for gode læringsvilkår gjennom et fysisk, psykisk og sosialt godt tilrettelagt miljø på skolen og hjemme.

 

•På noen klassetrinn har helsesøster samtaler med elever enkeltvis eller i klasse. Tema kan være: å ta vare på egen og andres helse, egenverd, sjølbilde, trivsel, vennskap, mobbing,   pubertet, kost, søvn, hygiene, rusmidler m.m.
 
Dersom elevene har plager eller helseproblem som krever undersøkelse, behandling eller oppfølging kan vi i samråd med elev og foreldre henvise til fastlege, fysioterapeut, familieteam, PP-tjeneste, BUP eller andre.
 
Elever, foreldre og lærere er velkommen til samarbeid om elevers trivsel og helse.
 
Fast program for skoleåret 2022-2023: 
 
• 8.klasse: samtale mellom elev og helsesøster, der hensikten er å bli kjent med hverandre, at hver elev blir trygg nok til å søke råd og hjelp, og at helsesøster kan bli kjent med hver elev for å kunne følge opp ting som eleven har vært hos helsesøster eller lege med tidligere, eller nye ting som eleven trenger hjelp og støtte til. Etter nasjonale faglige anbefalinger skal elevene veies, måles og det tas synstest.
• 9.klasse: helsesøster og psykiatrisk sykepleier Eli Stalenget er i klassen og markerer verdensdagen for psykisk helse gjennom å snakke om psykisk helse.
• 10.klasse: vaksinering mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio
Undervisning i temaet «Ungdom og seksuell helse».
 
Utenom det faste programmet er det individuell oppfølging etter behov på alle klassetrinn. 
 
Stine Røssum Iversen er å treffe på skolen mandag, torsdag og fredag mellom kl 0830-1330. Mob: 48 28 37 33
  

Trygt skolemiljø

Les om skolemiljø på nettsiden til Utdanningsdirektoratet

Les om elevenes skolemiljø i Opplæringsloven kap9A

Les mer om elevenes rettigheter på nettsiden til Utdanningsdirektoratet

Elevers rett til et trygt og godt skolemiljø
Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.
Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen.
 
Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid:
• gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
• si ifra til rektor
• undersøke det som har skjedd
Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen igjen. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt.

 

Foreldrekontakter og FAU

FAU er forkortelsen fra Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på Øyer Ungdomsskole er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg, og FAU fungerer som et styre for foreldrerådet.
Leder er Karina Stenseth, nestleder Kari Inga Tande Rustad og sekretær er Linda Kroken Hekneby.
 
 
 
Er du representant i FAU, foreldrerepresentant for klassen eller bare generelt interessert i å påvirke skolehverdagen, så bør du holde deg oppdatert på foreldrenettet.no