Kommunestyret
19.05.2022 kl. 18:30 - 22:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.05.2022
FRIVILLIGBØRS
ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET - PRESENTASJON
KOMMUNEDIREKTØRENS HABILITETSVURDERINGER I SAK 50/22
ÅRSREGNSKAPET 2021 - PRESENTASJON
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.05.2022
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.05.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
47/2022 ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN 2021 Vis (2) Vis (1)
48/2022 BEITEBRUKSPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2022-2026 Vis (6) Vis Vis (3)
49/2022 GBNR 80/2 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - 67 DAA SOM TILLEGGSAREAL Vis (1) Vis Vis (1)
50/2022 GBNR 80/77 - GBNR 80/78 - GBNR 80/79 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - TRE SKOG-/UTMARKSTEIGER Vis (1) Vis Vis (1)
51/2022 KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I ØYER 2022 Vis
52/2022 ÅRSREGNSKAP 2021 Vis (5) Vis Vis (1)
53/2022 FINANSRAPPORTERING PER 31.12.2021 Vis (1) Vis Vis (1)
54/2022 ØKONOMISK SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2021 Vis (1) Vis Vis (1)
55/2022 OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2021 TIL 2022 Vis (1) Vis Vis (1)
56/2022 INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSING I OPPLAND - IUA Vis (1) Vis Vis (1)
57/2022 TV-AKSJON 2022 - OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÉ Vis Vis (1)
58/2022 KJØP AV UBEBYGD TOMT PÅ TINGBERG, KONGSVEGEN 316 Vis (2) Vis
59/2022 HØRING OM BEDRE POLITITJENESTER OG BEREDSKAP Vis Vis (3)
60/2022 FRITAK POLITISKE VERV - NYVALG Vis Vis (1)
61/2022 KLIMAVENNLIG STEDSUTVIKLING I HYTTEKOMMUNER Vis (3) Vis
62/2022 REFERATER - KST 19.05.2022 Vis (1) Vis