Mandag 27. mai 2013

Kl. 09.00 Oppdatering
Flomsituasjon for Øyer sin del er over. På tross av noe dramatikk med flere jordras og bekker og åer som fant nye løp har Øyer i liten grad blitt berørt av årets flom.
Renseanlegg og vannverk igangsettes fortløpende. Fortsatt noe arbeid gjenstår med endelig istandsetting av veger.

Kriseledelsen avblåses kl. 10.00, men kalles inn på nytt på kort varsel ved behov.

Fredag 24. mai 2013

Kl. 09.15 Status
Lågen er på vei tilbake. Lite nedbør siste døgn, gode utsikter de neste dagene.
Rydding av lokale veger er i gang, ingen av veiene er stengt.
E6 Lillehammer - Dombås meldes åpnet for lettere kjøretøyer nå på morgenen, men kan bli stengt på kort varsel. Lokale omkjøringsveger.
Bussene skal gå som normalt, men holdeplassene mellom Tingberg - Øyervekta/Rustberg på linje 242 blir ikke betjent på grunn av overvann ved Oddvang.
Vann/avløp startes opp til normaldrift så snart det lar seg gjøre. Drikkevannet fra Øyer vannverk klores fortsatt, og vil fortsatt klores fram til prøvetaking over helga.

Torsdag 23. mai 2013

Kl. 20.15 Prognose
Alle skoler og busser i Øyer skal gå som normalt fredag. Vannstanden i Lågen er på retur, og ingen nye hendelser er meldt inn.

---

Kl. 14.45 Campingvogn i drift
GD melder om campingvogn i drift nedover Lågen, ligger for øyeblikket i Jevnefjorden

---

Kl. 13.30 Varsel om stor flom
NVE varsler nå om stor flom. Vannføringen i sideelvene er på tilbakegang, mens den stiger i nedre del av Lågen og i Mjøsa. Måling i Losna viser nå 3,3 meter over normal. Vannstanden i Mjøsa er ventet å fortsatt stige i noen dager fremover.

 ---

Kl. 13.00 Flommen påvirker bussavganger
Opplandstrafikk melder om at flommen vil påvirke noen bussavganger også i Øyer
Øyer kommune: FV319 er åpnet igjen ved Linderud. Dette vil påvirke linje 221, 241 og 255. Disse kjører etter oppsatt rutetabell. FV319 stengt mellom Ringebu og Fåvang.
242 - Øyertunnelen midlertidig stengt. Buss kjører lokalvei. Fullstendig oversikt over endringer i rutetilbudet finner du her

---

Kl.12.10 Hvor skal skader meldes?
Her er noen generelle retningslinjer for hvem som håndterer ulike typer skader i forbindelse med flommen.
Inntil 5 dekar:
Gjelder skaden boligeiendom på inntill 5 dekar skal skade meldes til eget forsikringsselskap. Det samme gjelder også skader på hus og eiendom.
Over 5 dekar:
Skade på eiendom over 5 dekar skal meldes som naturskade til lensmannskontoret
Skader som er direkte forårsaket av bekker, åer og som krever større sikringsanlegg skal etter hvert meldes til NVE via Øyer kommune. Dette vil det bli gitt nærmere informasjon om når skjema for anmodningsbistand blir tilgjengelig. I tvilstilfeller avklarer naturskadefondet og NVE hvem som skal håndtere saken.

---

Kl. 09.30 Kloring av drikkevannet
Kloring av drikkevann i Øyer vannverk er iverksatt, som forebyggende tiltak. Vannet kan drikkes som vanlig.

---

Kl. 09.10 Øyertunellen er stengt
Nordgående løp av E6 gjennom Øyertunellen er stengt på grunn av vannansamlinger. Omkjøring er skiltet.

Onsdag 22. mai 2013

Kl. 23.00 Skoledagen 23.5.13
Ingen av skolene i Øyer er direkte berørt av flom, og er i drift som normalt torsdag 23. mai. Skolebussene skal også gå som ordinært.

---

Kl. 19.10 Flomberedskap
Det er foreløpig ikke meldt om større skader eller ødeleggelser som følge av stor nedbørsmenge og snøsmelting i Øyer og Gudbrandsdalen. Kriseledelse ble likevel satt onsdag kveld kl. 18.00, og situasjonen følges nøye utover kvelden og natten. Vi følger NVE, Statens vegvesen og Politiets Operasjonssentral Gudbandsdalen for og holde overblikket utover det vi får inn av informasjon direkte. Som følge av økt vannføring i hovedelver og sideelver har kommunen etablert økt beredskapen innenfor vann- og avløpssektoren og på vegsektoren. Våre mannskaper vil løpende følge situasjonen. Det er pr dato ingen tegn eller indikasjoner om kriser eller kriselignende situasjoner i noen deler av kommunen. Vi oppfordre alle om å hjelpe til med å holde åpne private grøfter- og stikkrenner, og melde fra hvis det skulle oppstå situasjoner hvor det må iverksettes tiltak. Telefonnummer: 975 84 240

---

Kl. 18.30 Vegstenging!
Bjørnstadvegen på Tretten vestside er stengt, innbyggerne innerst i vegen er isolert. Mannskap er på vei for å rydde opp, veien forventet ryddet innen kl 22.00. Det vil pågå vegarbeid på strekningen i dagene fremover da det må kjøres inn mye stein for å bygge opp igjen og sikre skråningen.
Vegen Eriksbakken/Bjerkestuen (kommunal veg) på Nord-Tretten er midlertidig stengt pga oversvømming. Gravemaskin er på plass, og vegen vil bli åpnet igjen i løpet av kvelden. Åpnet kl. 18.30

---

Kl. 18.00 Kriseledelse er satt
Grunnet fortsatt kraftig vannføring i bekker og elver, og potensiell rasfare enkelte steder i kommunen, er kriseledelse i Øyer kommune nå satt.
Meldinger om problemer med veger og annet kan meldes kommunens vakttelefon - 975 84 240

 --------

På disse sidene finner du ytterligere oppdatert informasjon om flommen:

Statens vegvesen

NVE

GLB

Kriseinfo