2012A REGULERINGSPLAN FOR TRODAL, PLANENDRING VEG OG FLOM, - OFFENTLIG ETTERSYN

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å legge reguleringsendringen for Trodal boligfelt, med plankart datert 6.11.2019 og reguleringsbestemmelser, datert 7.11.2019, ut på offentlig ettersyn. Før utlegging til offentlig ettersyn skal det i planforslaget innarbeides tursti i øvre del av planområdet i tråd med det som er beskrevet i saksframlegget.

Eventuelle merknader sendes Øyer kommune v/rådmannen, Kongsvegen 325, 2636 Øyer, merket arkivsaknr. 18/1289, innen 20.1.2020.

 

Følgebrev
Særutskrift sak 70/19
1. Plankart datert 2.12.2019
2. Reguleringsbetemmelser datert 7.11.2019, rev v/utlegging  offentlig ettersyn 29.11.2019
3. Planbeskrivelse
4. ROS-analyse
5. Flom- og dreneringsvurdering for Trodalsbekken
6. Flomsikring Søre Brynsåa
7. OVersikt vassdragstekniske tiltak Trodalsbekken
8. Overvannsplan for trodalen trinn 2

 

GODTGJØRING, UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I ØYER KOMMUNE

Øyer kommunestyre vedtok i møte 24.10.2019 å sende forskrift om godtgjøring, utgiftsdekning mm for folkevalgte i Øyer kommune på høring. Forskriften vedtas endelig i kommunestyrets møte 28.11.2019.

Vedtak i Kommunestyret den 24.10.2019 – Sak 120/90

  1. Kommunestyret vedtar å sende forskrift om godtgjøring, utgiftsdekning mm for folkevalgte i Øyer kommune på høring. Forskriften vedtas i kommunestyrets møte 24.10.2019. Endelig vedtak 28.11.2019 etter høringsperioden. Forskriften trer i kraft fra 31.10.2019 og gjelder for valgperioden 2019 - 2023.
  2. Kommunestyret tar til etterretning at ordfører for valgperioden 2015 – 2019 er innmeldt i den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte.

Sakspapirer.

Eventuelle innspill sendes til : postmottak@oyer.kommune.no  innen 22.11.2019.

 

 

201803 Reguleringsplan for Ilseterura, - sluttbehandling/melding om vedtak

Kommunestyret behandlet i møte 26.09.2019 sak 96/19. Følgende vedtak ble fattet:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune reguleringsplan for Ilseterura, med plankart datert 27.8.2019 og reguleringsbestemmelser, sist revidert 20.8.2019 med rådmannens forslag til endringer i nytt pkt. 5.2. og 5.3:

Pkt 5.2 Utbygging av fritidsboliger innenfor planområdet kan ikke finne sted før gang- og sykkelveg langs Hundersetervegen, fra Bjørgekrysset til avkjøring til Hundersætervegen 123 m.fl. være etablert. Rekkefølgekravet kan løses ved inngåelse av utbyggingsavtale. 

Pkt. 5.3 Før utbygging ingangsettes skal ny kommunal hovedledning for vann og avløp være etablert fra Bjørgekrysset og opp. 

Videre fikk rådmann i oppdrag å bedre beskrivelsen i pkt. 5.3, slik at den ble mer konkret. Ny bestemmelse er derfor formulert: 
«Kapasiteten for vann og avløpshåndtering er ikke tilstrekkelig for å gjennomføre denne utbyggingen. Før utbygging igangsettes skal ny kommunal hovedledning for vann og avløp være etablert i tråd med forprosjekt fra Norconsult (2017) om fremtidige traseer for vann og avløp sør for Hafjell alpinanlegg.»

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt.

Saksdokumenter er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: https://www.oyer.kommune.no/hoeringer.433276.no.html

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2, må fremmes innen de frister som gjelder ifølge disse bestemmelser. Dette er normal 3 år etter kunngjøring.

 

Vedlegg:
-Følgebrev
-Særutskrift sak 96/19
- 1 Plankart
- 2 Reguleringsbestemmelser
- 3 Merknader i sammendrag
- 4 Planbeskrivelse
- 5 ROS-analyse
- 6 Landskapsbilde og terreng
- 7 Hellningskart
-8 Vedtatt planprogram

16.10.2019/rettet 29.10.2019 - lagt til vedlegg 3 Mewrknader i sammendrag, tatt ut 7 Skibru og endret nummerering i hht særutskrift vedtak kommunestyret 26.9.2019.

201704 Detaljregulering Haugan BF2/BF3 Fastsetting planprogram/melding om vedtak

Kommunestyret behandlet i møte 26.09.2019 sak 95/19. Følgende vedtak ble fattet:
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for detaljreguleringsplan for Haugan BF2 og BF3, datert 16.8.2019.

Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensvurderingers § 6 pkt. b, og forskriftens vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for konsekvensutredninger.

Vedlegg:
Følgebrev fastsetting av planprogram
Særutskrift KST-sak 95/19Planprogram datert 16.8.2019

Offentlig ettersyn Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023

Formannskapet behandlet i møte den 11.09.2019 sak 75/2019. Følgende vedtak ble fattet:

Formannskapet legger Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023 ut til offentlig ettersyn med 6 ukers innspillsfrist.

Høringsfristen er 25. oktober 2019.09.12

Merknader sendes Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer, eller til postmottak@oyer.kommune.no innen 25.10.2019, merket rett arkivsak 18/52.

Vedlegg:

Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023

Offentlig ettersyn Høghaugen H6B

Planutvalget behandlet i møte 20.08.2019 sak 44/19. Følgende vedtak ble fattet:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge
forslag til reguleringsplan for Høghaugen øvre - H6B ut til offentlig ettersyn i 6 uker.
Det legges ut to alternative plankart, der planavgrensningen er eneste forskjell, begge datert
27.6.2019.

Det er også vedtatt at det skal legges inn en vegetasjonsskjerm langs
Hundersetervegen. Denne inntas før sluttbehandling.

I tillegg legges to alternative forslag til reguleringsbestemmelser ut:
• Forslagsstillers forslag til reguleringsbestemmelser, datert 5.8.2019, med
rådmannens forslag endringer merket rødt. (2A)
• Rådmannens forslag til reguleringsbestemmelser, datert 9.8.2019. (2B)

Se særutskrift for detaljer i vedtaket.

Saksdokumentene er tilgjengelige på kommunens hjemmeside under knappen «Høringer»
og kan sees i Øyer rådhus på forespørsel.

Uttalelser sendes Øyer kommune v/rådmannen, Kongsvegen 325, 2636 ØYER, eller
elektronisk til postmottak@oyer.kommune.no, merket rett arkivsak nr. 18/2011, innen
18.10.2019.

I linkene under finnes høringsdokumentene:

 

Høring av vegnavnforslag - Stedsnavn i Øyer kommune

Høring av vegnavnforslag  - Adressenavn

Utvalg for stedsnavn i Øyer kommune, har i sammenheng med offisiell adressetildeling med hjemmel i matrikkelloven §21 og lov om stadnavn, vedtatt den 27/08-2019 i US sak 5/19 og 6/19 å legge følgende navneforslag med navn og skrivemåte på veger ut på høring:

Forslagene er:

-innenfor reguleringsplaner:

- Planid 201603«Hamninga/Smørlykkja»  

Veg1: Smørlykkja

-Planid 201206 «Tingberg vest II»

Veg1: «Flatstulsrabben»

Navneforslagets øvrige dokumenter kan sees hos Øyer kommune  på Tingberg eller på kommunens hjemmesider under høringer.

Spørsmål kan rettes til Johnny Høglien eller Anja Nygård, tlf 61 26 81 00, eller sendes Øyer kommune, Kongsvegen 325,  2636 Øyer evt. postmottak@oyer.kommune.no.

Kunngjøring:

Utvalg for stedsnavn(US) har den 27/08-2019 i sak 4/19, «Adressenavn i Øyer statsalmenning» på nytt gjort vedtak etter klagebehandling som innebærer at navn i offentlig bruk som inneholder -sæter/sætra i navneleddet skal gjelde og brukes som skriftform, i.h.t Lov om stadnavn §11 , i Øyer kommune inntil det blir gjort endringsvedtak i.h.t §7 og §11.

Møteprotokoll.

Sakspapirer

Høringsfristen er 30.september 2019.

Kunngjøring:

Utvalg for stedsnavn(US) har den 27/08-2019 i sak 4/19, «Adressenavn i Øyer statsalmenning» på nytt gjort vedtak etter klagebehandling som innebærer at navn i offentlig bruk som inneholder -sæter/sætra i navneleddet skal gjelde og brukes som skriftform, i.h.t Lov om stadnavn §11 , i Øyer kommune inntil det blir gjort endringsvedtak i.h.t §7 og §11.

 

201716a Reguleringsplan for Sagtomta - høring mindre endring

Besseggen Arkitekter AS har på vegne av Hafjell Alpin Resort AS skt om mindre endring av reguleringsplan, planID 201716 detaljplan for Sagtomta.

Endringsforslaget dreier seg om:
1.Overskridelse av byggelinje mot øst (bygg C) endring pkt 2.6 i bestemmelse
2. Bygging av carporter mot sør, - endring pkt 2.8 i bestemmelse

Rådmannens foreløoige vurdering av endringen er lagt ut sammen med søknad om mindre endring.
Rådmannen er av den oppfatning at endringen ikke vil ha nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser og angir med dette sin foreløpige positive innstilling ved å oversende søknaden til uttalelse fra naboer berørte myndigheter.

Merknader til varslet om den mindre endringen sendes Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer, eller til postmottak@oyer.kommune.no innen 1.8.2019, merket arkivsaknr 19/826.

Vedlegg:
Følgebrev høring mindre endring med rådmannens foreløpige vurderinger (DOC) (PDF)
Søknad om mindre endring fra Besseggen Arkitekter AS

 

 

 

201902 Reguleringsplan for Granrudtorget - Kongsvegen10 - offentlig ettersyn

Planutvalget behandlet i møte 04.6.2019 sak 31/19. Følgende vedtak ble fattet:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge reguleringsplan for Granrudtorget, med plankart datert 9.5.2019 og reguleringsbestemmelser, datert 22.5.2019,  ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. 

Spørsmål til saken kan rettes til saksbehandler Anita L. Vedum, e-post: anita.lerfald.vedum@oyer.kommune.no eller tlf 611 01 059.
Merknader sendes Øyer kommune ved rådmannen, Kongsvegen 325, 2636 Øyer, merket arkivsaknr. 19/595, innen 22.8.2019.

 

Vedlegg:
Samlet saksfremstilling
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse
Merknader til varsel om oppstart
Illustrasjon - dagens situasjon
Illustrasjon - ny adkomst

159a Reguleringsplan for Hundbergslia, - offentlig ettersyn

Planutvalget behandlet i møte 04.6.2019 sak 32/19. Følgende vedtak ble fattet:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge reguleringsplan for Hundbergslia, med plankart datert 10.5.2019 og reguleringsbestemmelser, sist revidert 27.5.2019,  ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 

Spørsmål til saken kan rettes til saksbehandler Helge Haugan, mail helge.haugan@oyer.kommune.no eller tlf 611 01 046.
Merknader sendes Øyer kommune ved rådmannen, Kongsvegen 325, 2636 Øyer, merket arkivsaknr. 16/2177, innen 22.8.2019.

 

Vedlegg:
Særutskrift, PU-sak 32/19
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse
Hellningskart
Illustrasjonsplan
VA-plan


 

201809 Reguleringsplan for E6 Storhove - Øyer. Fastsetting av planprogram

Kommunestyret behandlet i møte 23.05.2019 sak 46/19. Følgende vedtak ble fattet:


«Øyer kommunestyre fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogram for E6 Storhove-Øyer, datert 29.4.2019, med følgende presisering.

 - Ang. Alternativ A og B: Alternativ A og B omfatter utbygging av firefelts motorveg med 110 km/t til ca. 1 km sør for Granrudmoen.

Øyer kommune støtter kravet fra Fylkesmannen i Innlandet, side 36 i oppsummeringen av høringsinnspillene og ber om at sentrumsutviklingen i Øyer må inkluderes som et utredningstema, jfr. Øyer kommunes vedtak. Valg av kryssløsning er en viktig premiss for blant annet sentrumsutvikling.

Trafikkutredningen på sidevegene, kommunale og fylkeskommunale veger som blir berørt ved en E6-utbygging, skal gjennomføres. Det må også på plass en oversikt over avbøtende tiltak med hensyn til trafikksikkerhet for alle utreda alternativer.

Det ønskes at Nye Veier tegner opp en løsning med 110 km/t firefelts vei gjennom Øyer Sentrum/Granrudmoen ref. brev datert 06.05.19.
Planarbeidet faller inn under forskrift og konsekvensutredning slik at det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for konsekvensutredninger.»


Vedtaket kan ikke påklages iht. pbl § 12-9.

 

Saksfremlegg til Kommunestyrebehandlingen
Protokoll fra Kommunestyret den 23.5.2019, sak 46/19
Fastsatt planprogram, vedidert etter fastsetting

 

 

201504 Reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum, Utbyggingsavtale - offentlig ettersyn

Planutvalget behandlet i møte 7.5.2019 sak 22/19. Følgende vedtak ble fattet:
Planutvalget vedtar i henhold til plan- og bygnignslovens § 17-4 å legge utbyggingsavtalen for Mosetertoppen sentrum, områdene BF7 og 8, samt FT/BFF1 og 2, datert 24.4.2019, ut til offentlig ettersyn i 30 dager. 

Eventuelle merknader sendes Rådmannen, Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer, merket arkivsak nr. 15/1209, innen 17.6.2019.
Alle saksdokumenter er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.oyer.kommune.no/planer-paa-hoering.442907.no.html

201506 Reguleringsplan Haugan BF3 og BF5, Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Planutvalget behandlet i møte 7.5.2019 sak 21/19. Følgende vedtak ble fattet:
Planutvalget vedtar i henhold til plan- og bygnignslovens § 17-4 å legge utbyggingsavtalen for Haugan BF3 og BF5, datert 4.4.2019, ut til offentlig ettersyn i 30 dager. 

Eventuelle merknader sendes Rådmannen, Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer, merket arkivsak nr. 15/1209, innen 17.6.2019.
Alle saksdokumenter er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.oyer.kommune.no/planer-paa-hoering.442907.no.html

 

16.5.2019

153B - Reguleringsplan Lisetra2 , vedtak av plan

Kommunestyret behandlet i møte 28.03.2019 sak 27/19. Følgende vedtak ble fattet:
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12  vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan for Lisetra 2, med plankart datert 5.11.18 og reguleringsbestemmelser sist revidert 5.2.19, med rådmannens forslag til endringer etter 2. gangs offentlig ettersyn. Planbestemmelsenes pkt. 2.8: ordet lysløype strykes.

Vedtaket kan påklages i henhold forvaltningslovens § 28. KLagefrist er tre uker, og klagen skal sendes til Øyer kommune.

§§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven om grunneiers rett til å kreve innløsning ved reguleringsplan og erstatning for tap ved regulering kan komme til anvendelse. Eventuelle krav må fremsettes innen lovens satte tidsfrister.
En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt.

Vedtatte dokumenter:

 

 

Høring av navneforslag - adressetildeling i Øyer kommune

Utvalg for stedsnavn i Øyer kommune, har i sammenheng med offisiell adressetildeling med hjemmel i matrikkelloven §21 og lov om stadnavn, vedtatt i US sak 2/18 og 3/18 å legge følgende navneforslag med navn og skrivemåte på veger ut på høring:

Forslagene er:

Innenfor reguleringsplaner/ hytteområder:

 

Planid 201601«Mosætertoppen FB9»  

Veg1: Kronrøysa og veg2: Mellomrøysa

Saksutredning og protokoll
Kart

Planid 201406 «Sæterberget»

Veg1: «Bekkjedalen»

Saksutredning og protokoll
Kart

 

Spørsmål kan rettes til avd.ing Johnny Høglien tlf 61 26 81 24, eller sendes Øyer kommune, Kongsvegen 325,  2636 Øyer evt. postmottak@oyer.kommune.no  

Høringsfristen er 26. april 2019.

201805. Fastsetting av planprogram - Fjeldstad terrasse

Fastsetting av planprogram. Reguleringsplan for Fjellstad terrasse, arkivsak 18/960

Kommunestyret behandlet i møte 21.2.2019 sak 21/19. Følgende vedtak ble fattet:

Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for detaljreguleringsplan for Fjellstad terrasse, datert 15.1.2019.

Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensvurderingers § 6 pkt. b, og forskriftens vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for konsekvensutredninger. Konsekvensene av redusert alpinløypene fra 60 til 30 meters bredde utredes spesielt med tanke på kvalitet på løypa og sikkerhet for skiturister og beboere.

 

Vedtaket kan ikke påklages, jf. pbl § 12-9 [3].

 

Brev - melding om vedtak
Særutskrift
Planprogram
Notat - merknadsbehandling

201804 Fastsetting av planprogram - Haugan vest 2

Fastsetting av planprogram. Reguleringsplan for Haugan vest 2, arkivsak 18/676
Kommunestyret behandlet i møte 21.2.2019 sak 23/19. Følgende vedtak ble fattet:

Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for detaljreguleringsplan for Haugan vest 2, datert 7.2.2019. Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensvurderingers § 6 pkt. b, og forskriftens vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for konsekvensutredninger. 

Vedtaket kan ikke påklages, jf. pbl § 12-9 [3].

Brev - melding om vedtak
Særutskrift
Planprogram

 

201701 Vedtak av utbyggingsavtale - Reguleringsplan for Engemark

Vedtak av utbyggingsavtale. Reguleringsplan for Engemark, arkivsak 17/93

Kommunestyret behandlet i møte 21.2.2019 sak 20/19. Følgende vedtak ble fattet:

«Øyer kommune vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 utbyggingsavtale for Engemark, datert 25.10.2018.» 

 

Vedtaket kan ikke påklages iht. pbl § 17-5.

Brev - melding om vedtak
Særutskrift
Vedtatt utbyggingsavtale

ÅPENT MØTE - KONGSVEGEN 3

Invitasjon til informasjonsmøte/åpent møte i forbindelse med annonsert oppstart av planarbeider for Kongsvegen 3 i Øyer sentrum.

Tirsdag 29. januar kl. 18, møterom Lågen, Tingberg

Annonse - møte

201808 - Detaljregulering H6b - Høghaugen, - varsel om oppstart av planarbeid

På vegne av grunneier og i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av følgende planarbeid; Detaljregulering for "H6b - Høghaugen" i Øyer kommune.

Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere arealer som er avsatt til fritidsformål i overordnet plan. Utbyggingsområdet er benevnt H6b i kommunedelplan for Øyer Sør. Området skal få adkomst fra Hundersetervegen.

Planråd AS er engasjert av grunneiererne til å iutføre reguleringsarbeidet for det aktuelle området. Dersom det er opplysninger som kan være av betydning for planarbeidet ønsker vi at det tas kontakt med oss tidlig i planprosessen.

Merknader ved oppstart sendes Planråd AS v/Jakob Nordstad innen 28.12.2018.

Vedlegg:
- Følgebrev

201710 Reguleringsplan for Kringelåslia nedre FB12 og FB13, - offentlig ettersyn

Planutvalget behandlet i møte 04.12.2018 sak 97/18. Følgende vedtak ble fattet:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge reguleringsplan for Kringelåslia nedre FB12 og FB13, med plankart datert og bestemmelser datert 20.11.2018, ut til offentlig ettersyn med følgende tillegg;
Planutvalget ber  rådmannen å utarbeide alternative bestemmelser for saltak på blokkbebyggelse.

Spørsmål til saken kan rettes til saksbehandler Helge Haugan, mail helge.haugan@oyer.kommune.no eller tlf 611 01 046.
Merknader sendes Øyer kommune ved rådmannen, Kongsvegen 325, 2636 Øyer, merket arkivsaknr. 17/1696, innen 31.1.2019.

Vedlegg:
Følgebrev
Særutskrift sak 97/18
1 Plankart
2 A Reguleringsbestemmelser (fra forslagsstiller)
2B Reguleringsbestemmelse (forslag til bestemmelser pkt 2.3.1 mht takform/planutvalgets vedtak)
3 Planbeskrivelse
4 ROS-analyse
5 Helningskart
6 Veger - plantegning med skjæringer og fyllinger
7 Veger lengdeprofiler
8 Illustrasjoner 3-D modell
9 Prinsipp sikring av bekkeløp - tegning G01

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2028 - VEDTAK AV PLAN

Kommunestyret behandlet i møte 27.9.2018 sak 78/18. Følgende vedtak ble fattet:

1. Øyer kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15
kommuneplanens arealdel 2018-2028 med følgende dokumenter:
Plankart, 8.8.2018
Del 1 Planbeskrivelse, 8.8.2018
Del 2 Bestemmelser, 8.8.2018
Del 3A konsekvensutredning, 8.8.2018
Del 3B KU spredt bolig, 8.8.2018
Del 3C KU-spredt fritid, 8.8.2018
Del 4 ROS-analyse, 8.8.2018
Tematisk kartutsnitt 1 Vann og vassdrag, 8.8.2018
Tematisk kartutsnitt 2 Faresoner, 8.8.2018
Tematisk kartutsnitt 3 Støy og holdningsklasser, 8.8.2018
Tematisk kartutsnitt 4 Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, 8.8.2018
Tematisk kartutsnitt 5 Værradar, 8.8.2018
Tematisk kartutsnitt 6 Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde, 8.8.2018


2. Følgende kommunedelplaner oppheves samtidig, jf. pbl § 11-17:
 Kdp Tretten, vedtatt 16.11.1992
 Kdp Tingberg, vedtatt 19.12.1991

3. Følgende reguleringsplaner oppheves samtidig, jf. pbl § 12-14:
 Planid 252 – Tingberg, av 1980
 Planid 232 – Tingberg, datert 19.8.1987

4. Kommunestyre ber administrasjonen sette i gang arbeide med en temaplan for sti- og
løypenettet i Øyer kommune i medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13.

 

Vedtatte endringer:

Bestemmelser pkt. 2.2.2.Fritidsboliger fremtidig. (Side 14)
Retningslinje a strykes.
(Før utbygging av BF7 Hundtjøynn øvre kan finne sted skal 75% av Hundbergslia hyttegrend være
utbygd)

5.2 Bestemmelser Boligbebyggelse (Nåværende)
 G. flyttes fra bestemmelser til retningslinjer som ved høringen

5.2 Retningslinjer punkt B tas ut

5.4 Bestemmelser Fritidsbebyggelse (Nåværende)
 D flyttes fra bestemmelser til retningslinjer som ved høringen

5.4 Retningslinjer punkt D tas ut»

5.1.3 Punkt d) i retningslinjen settes som bestemmelse da loven uansett krever disp. Søknad
Konklusjon i bestemmelsene i pkt.7.2.1 må korrigeres til:

«All virksomhet i områder utsatt for flom, flomskred, steinsprang og snøskred, skal dokumentere
tilstrekkelig sikkerhet i tråd med gjeldende sikkerhetskrav i byggteknisk forskrift før byggingen kan
starte. Se NVE retningslinje 2/2011 – Flaum- og skredfare i arealplanar, TEK kap. 7, samt
planbestemmelsenes pkt 1.5 og 1.20»

 

Vedtaket kan ikke påklages iht. pbl §§ 11-15. Eventuelle krav om erstatning/innløsning må settes fram senest tre år fra denne kunngjøring.

Særutskrfit fra behandlingen

Plandokumentene
Plankart
Del 1 Planbeskrivelse
Del 2 Bestemmelser
Del 3A Konsekvensutredning (KU)
Del 3B KU LSB
Del 3C KU LSF
Del 4 ROS


Temakart:
Vann
Fare
Støy
Kulturminner
Radar
Reguleringsplaner

 

Øyer, 10.10.2018

201714 Reguleringsplan BF6 Haugan - Vedtatt plan

 Kommunestyret behandlet i møte 27.9.2018 sak 89/18. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Kommunestyret i Øyer kommune detaljreguleringsplan for Haugan BF6 med plankart, datert 4.4.2018 og bestemmelser datert 4.4.2018, med revideringer 8.8.2018.

Vedtakene ovenfor kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Eventuelle krav om erstatning/innløsning må settes fram senest tre år fra denne kunngjøring

 

Særutskrift

Plandokumentene:
Plankart
Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse, og ROS-analyse

201716 Reguleringsplan for Sagtomta - Melding om vedtak

 

 

201506 Haugan BF3-BF5 - Varsel om oppstart av forhandling av utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 annonseres herved oppstart av forhandling til utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Haugan BF3-BF5. Merknader til forhandlingen bes sendt til Øyer kommune, merket arkivsaknr. 15/2013 innen 2.8.2018.

HØRING - KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I ØYER

Øyer kommune har utarbeidet et utkast til kartlegging og verdisetting av viktige friluftsområder i kommunen.

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Øyer kommune legges nå ut på høring. Høringen er et ledd i kvalitetssikringen og ferdigstillingen av kartleggingen, slik at relevante instanser, interesseorganisasjoner og private kan komme med innspill om eventuelle justeringer av grenser og verdivurderinger.

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder er et nasjonalt prosjekt, hvor målet er at landets kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftsområder innen 2018. Bakgrunnen for dette er en nasjonal målsetning om at alle skal ha muligheter til å drive friluftsliv, og at det derfor er viktig å ivareta et bredt spekter av friluftsområder med ulike kvaliteter. Kartleggingen vil bli et viktig virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet i kommunen.

Kartleggingen og verdisettingen er gjort i henhold til retningslinjer gitt i Miljødirektoratets veileder M90-2013, «Kartlegging og verdisetting av friluftsområder». Videre er det gjort en verdivurdering av hvert område ved hjelp av ulike verdikriterier gitt i veilederen, slik at områdene deles inn i kategoriene: A «svært viktig», B «viktig», C «registrert» og D «ikke klassifisert» friluftsområde. Sluttleveransen vil være digitaliserte kartdata som lagres i nasjonale database hos Miljødirektoratet (Naturbase), slik at temakartet vil være tilgjengelig for alle.

Kartleggingen består av kart og områdebeskrivelse, hvor beskrivelse av hvert friluftsområde er knyttet opp mot et ID-nummer i kartet.

 

Områdebeskrivelse
Kart - pdf
Kart - innsynsløsning
 

Innspill sendes til:

Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer eller postmottak@oyer.kommune.no

Høringsfristen er 15. juni 2018

 

Adresseliste