Plan- og miljøutvalget vedtok 6.6.2023 i PMU-sak 47/23 å legge planforslag for Hafjell Arena ut på offentlig ettersyn og høring:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Øyer kommune å legge reguleringsplan for Hafjell Arena, med plankart datert 7.3.2023 og reguleringsbestemmelser, sist revidert 8.3.2023, ut til offentlig ettersyn i 6 uker med kommunedirektørens forslag til endringer:
• Pkt. 3.2 korrigeres slik at det skal opparbeides minimum 50 p-plasser for bil, men maksimum 90 p-plasser for bil innenfor planområdet.
• Pkt. 4.2.2 – tillegg: Forretning skal begrenses til 100 m2 BRA gulvflate pr. enhet.
• Pkt. 7.3 - tillegg: Før utbygging av byggeområdene innenfor planområdet kan settes i gang skal det være sikret et bidrag til gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 «Prioriterte strekninger og tiltak i sentrumsringen» iht. vedtatt «Utbyggingsprogram for Øyer sør». Vilkåret kan løses gjennom en utbyggingsavtale.

Spørsmål om planforslaget kan rettes til Wenche Hagestuen Dale; 908 16 358

Merknader kan sendes Øyer kommune, postmottak@oyer.kommune.no - merk innspillet med arkivsak 22/691.

 

Høringsfristen er satt til 25.8.2023, der det er lagt til 4 uker grunnet ferieavvikling hos høringsinstanser.

Høringsdokumenter kan leses under her: