Trysil og Øyer kommune er begge reiselivskommuner som rammes hardt av viruspandemien, med høy arbeidsledighet og svikt i skatteinntekter, i tillegg til merutgifter for å håndtere smittevern og ansatte i karantene. De to kommunene har samarbeidet om å sette opp tall som viser hvordan virus­utbruddet påvirker kommuneøkonomien, og tallene hittil i år viser en underdekning i forhold til faktisk påløpte kostander. Tallene fra Trysil og Øyer viser en underdekning av kostnader på henholds­vis 9 og 10 millioner kroner. På toppen av dette kommer en skattesvikt vi enda ikke vet omfanget av.

Ordførerne i Trysil og Øyer har lagt fram tallene for kommunalminister Nikolai Astrup i et møte stats­råden inviterte til etter henvendelse fra Trysil og Øyer.

Kommunalministeren sa i møtet at kommunesektoren ikke er ferdig kompensert for merutgifter knyttet til korona, og at oppgjøret for i år ikke kommer i statsbudsjettet som legges fram 7. oktober, men at regjeringa vil komme med en ny tilleggsmelding inn mot jul.

Regjeringa har satt ned ei arbeidsgruppe som skal gi en faglig vurdering av hvilke type inntekter og utgifter som blir påvirket av koronakrisen. Arbeidsgruppa skal jobbe fram mot april 2021, men vil kom­me med en første delrapport i løpet av høsten. Dette sier Astrup vil være grunnlag for ytterligere kompensasjon av kommuner som er særlig økonomisk rammet.

I møtet med ordførerne understreket kommunalministeren at tall for kommunesektoren som helhet ikke er noen garanti for at alle kommuner har fått dekket sine merutgifter og tapte inntekter, og at det er et mål med mer treffsikre kompensasjonsordninger for den enkelte kommune. 

Ordfører i Øyer Jon Halvor Midtmageli uttrykker lettelse over at kommunene blir hørt og at stats­råden lover kompensasjon for koronautgifter. Midtmageli fikk fram at kommunene allerede har budsjettkrav om effektivisering og omstilling som er svært krevende å håndtere mens vi står i en pandemi. Han understreker behovet for at kommunen blir trygget på økonomisk kompensasjon både i 2020 og årene framover.