Tjenesten omfatter

  • Tilbud til barn, unge og voksne for støtte til egen mestring av vanskelig hverdag.

  • Støtte og oppfølging til personer med psykisk lidelse og rusavhengighet.

  • Tilbud om oppfølging til etterlatte som rammes av brå og uventet død.

  • Kommunens psykososiale kriseteam ledes av koordinator for psykisk helse- og rusarbeid . 

  • Psykisk helse- og rusarbeid  har regelmessig tilbud til ungdom i ungdomsskolealder. Dette gis etter avtale med ungdommen og foresatte i skoletiden ved Øyer ungdomsskole. Kontordag på mandager.

  • Psykisk helse- og rusarbeid samarbeider med andre tjenester der dette er aktuelt. Dette gjelder både kommunale tjenester og tjenester på spesialisttjenestenivå.

  • Kommunen har prosjektstilling til kommunalt rusarbeid. Prosjektet gir tett individuell oppfølging og helhetlig tilbud.

 

 

 

Organisering:

Psykisk helse- og rusarbeid er organisert i Sektor Familie og inkludering i Øyer kommune.