Formålet med regionale miljøtilskudd er å stimulere til å ta ekstra miljøhensyn eller ta vare på miljøverdier. Alle landbruksforetak, og beitelag som er godkjent av Fylkesmannen kan søke tilskudd. 

Søknadsfristen er 15. oktober.

For beitelag er søknadsfristen 15. november.

Søknadsskjema blir tilsendt de som søkte produksjonstilskudd året før i slutten av juli/begynnelsen av august. På nettsidene til Fylkesmannen i Oppland finnes mer informasjon om regionale miljøtilskudd.

Det kan søkes om tilskudd til

  • Seterdrift med mjølkeproduksjon
  • Skjøtsel av kulturhistoriske områder
  • Bratt dyrka mark
  • Biologisk verdifull innmark
  • Arealer med automatisk freda kulturminner
  • Areal uten jordarbeiding om høsten, herunder siste års eng
  • Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel
  • Grasdekte soner
  • Fangvekster
  • Redusert bruk av plantevernmidler