Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reklameskilt - skilt langs vei

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom

Beskrivelse

Du må søke om tillatelse til å sette opp skilt langs kommunal vei av hensyn til trafikksikkerheten. Det kan være informasjon om næringsvirksomhet, et produkt eller et lokalt arrangement. Gjenstandene kan være alt fra skilt til transparenter, flagg, ballonger, lys, osv.  Uansett avstand fra veien må du søke hvis skiltet er rettet mot trafikken eller er synlig for veifarende. Kommunen gir tillatelse for en avgrenset periode. Skilt på løs fot som plasseres på fortau, i kjørebanen eller på veikanten, er forbudt. Hvis du setter opp skilt uten tillatelse og kommunen må fjerne det, må du betale det dette koster.  Kommunen sender varsel om at skiltet må fjernes, men kan la være å gjøre dette hvis det haster med å fjerne skiltet.

 

 

 

Målgruppe

  • Næringsdrivende
  • Organisasjoner
  • Privatpersoner

 

 

 

Kriterier/vilkår

Du trenger ikke å søke hvis du skal sette opp

  • navneskilt eller reklame for egen virksomhet som plasseres på selve bygningen der virksomheten drives, forutsatt at det ikke påvirker trafikksikkerheten
  • skilt i kryss med privat vei, slik som adresseskilt eller "Kjør langsomt, barn leker"

 

 

 

Pris for tjenesten

Se kommunens gebyrregulativ

 

 

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

 

 

 

Partnere

 

 

 

aaa

Lover og forskrifter

Se veglova §§ 33 og 57, vegtrafikkloven § 5 og plan- og bygningsloven § 30-3.

Lover

Forvaltningsloven
Plan- og bygningsloven
Veglova
Vegtrafikkloven

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen kan gi deg nærmere informasjon om hva det kan gis tillatelse for, hva som ikke tillates, og hva du kan gjøre uten å søke om tillatelse.

Skjema

Skjemaer for byggesøknader

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Tekniske tjenester
Telefon:61268100
Postadresse:Postboks 4 2637 ØYER
Besøksadresse:Kongsvegen 325 2636 ØYER

Andre opplysninger

Oppdatert:2022-07-28 13:57