Det kan ligge an til nytt tilbud til UDI om å etablere Særskilt bo og omsorgsløsning for asylsøkere på Sølvskottberget

Eventuell tilbyder IN SUMMA AS

17.1.2019 ble administrasjon ved Rådmann gjort kjent med at eier av Sølvskottberget hadde gitt fullmakt til IN SUMMA AS om disponering av bygningene på Sølvskottberget, slik at IN SUMMA AS kan gi til UDI på etablering av Særskilt bo- og omsorgsløsning på Nordbygdsvegen 700, Sølvskottberget i Øyer.

Ordfører legger opp til en slik behandling av saken politisk:

23. januar Kort orientering og drøfting, herunder behandlingsmåten av saken.

31. Januar. Videre drøfting av saken.

21. Februar. Kommunestyre vedtar en uttalelse til UDI og tilbyder, etter innstiling fra Formannskapet.

Plassering av asylmottak er et statlig anliggende

Det er staten ved UDI som avgjør hvor asylmottak skal plasseres i Norge, herunder hvor Særskilte bo- og omsorgstilbud skal etableres. UDIs utlysning finner dere her: https://www.doffin.no/Notice/Details/2018-304975.

Etter vedtak i Stortinget gjennomføres avtale om Drift og etablering av asylmottak etter Lov om offentlige anskaffelser, dere finner loven her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-73?q=offentlige%20anskaffelser

Kommunene har i dag ingen avgjørende innflytelse på plassering av asylmottak. Primært kan kommunene kun påvirke gjennom Plan- og bygningsloven i de tilfeller det kreves bruksendring. I rundskriv H 4/15 fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet med tittel «Kommuners saksbehandling av asylmottak etter plan- og bygningsloven» veiledes kommunene i behandlingen av slike saker. Dere finner rundskrivet her: https://www.regjeringen.no/contentassets/ff3f090469a0401babab80e00d256322/rundskriv_h-415.pdf

Plan- og bygningsloven finner dere her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71

Reglene for nabovarsling finner dere her: https://dibk.no/bygge-selv/slik-varsler-du-naboene/nar-ma-du-sende-nabovarsel/

Risiko og sårbarhetsanalyse

I forrige runde gjennomført Politiet og Nabogruppa en Risiko og sårbarhetsanalyse for en etablering av Særbolig på Sølvskottberget og var på det nærmeste ferdige med sitt arbeid.

Arbeidet med ROS analysen ble avsluttet når Heimta AS trakk seg fra avtalen med UDI.

Helsekonsekvensutredning

I sak 76/18 vedtok Øyer kommune å pålegge Heimta A/S å gjennomføre en Helsekonsekvensutredning jf. Folkehelseloven § 11.

Vedtak:

1. Øyer kommune pålegger Heimta AS å gjennomføre en helsekonsekvensutredning jf. Folkehelseloven § 11.

2. Pågående ROS-analyse ved Heimta AS, Politiet, øyer kommune og naboene skal, hvis det er hensiktsmessig, inngå i helsekonsekvensutredningen.

«Nabogruppa»

Ordfører har i dag invitert talspersoner for «Nabogruppa» til Sølvskottberget til møte 5.februar.

Her er kravene fra «Nabogruppa» slik de ble oversendt til UDI, Heimta AS, kommunen, Politiet m.fl. før informasjonsmøte 15.august: https://www.oyer.kommune.no/getfile.php/4251541.1851.awuiinuzaalnip/Sp%C3%B8rsm%C3%A5l+fra+nabogruppen+til+informasjonsm%C3%B8te+15.august.pdf

Nabogruppas evaluering av forrige runde, er journalført i sak 18/1786, du finner saken på postlista 26.11.2018.