Bygging unntatt søknadsplikt

Direktoratet for byggkvalitet har god informasjon om hva du kan bygge uten å søke kommunen om tillatelse.

Det er viktig at du husker på at bestemmelser i gjeldende reguleringsplan eller kommunedelplan kan være begrensende. Eksempelvis: Dersom det i gjeldende reguleringsplan for din eiendom står at garasje maksimalt skal ha et bebygd areal på 30 m2 vil dette være begrensende selv om "bygg uten å søke" reglene sier at du kan oppføre en garasje inntil 50 m2 uten å søke.

Dersom din eiendom ligger i et området der det kun er kommuneplan må du uansett sende inn søknad (med unntak av landbrukseiendommer).

Si fra til kommunen at bygget er ferdig! Om du finner ut at ditt byggetiltak ikke er søknadspliktig og i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser kan du bare bygge, men du må huske på at du skal gi beskjed til kommunen når  bygget er ferdig. Du gir beskjed ved å fylle ut og sende inn skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt.

Tiltak som krever søknad og tillatelse som tiltakshaver selv kan stå for

Byggesaksforskriften (SAK10) kapittel 3 angir enkelte tiltak der det kreves søknad og tillatelse, men der tiltakshaver selv kan stå ansvarlig. Eksempel på slike tiltak er et enkelt tilbygg på inntil 50 m2, frittliggende uthus på inntil 70 m2, driftsbygninger inntil 1000m2.

Du som tiltakshaver kan da selv sende inn søknad til kommunen.

I tillegg til søknadsskjema og dokumentasjon på nabovarsling er det viktig at du sender inn tegninger som viser bygget/tilbyggets plassering, størrelse og form. Det stilles ikke krav til at tegningene må være digitale, men de må være i målestokk samt målsatt.

Tiltak som krever søknad og tillatelse der profesjonelle foretak står ansvarlig

For øvrige tiltak etter plan- og bygningsloven, som ikke kommer inn under de to overnevnte punktene, kreves det søknad og tillatelse. I tillegg kreves det at tiltaket er belagt med ansvar, det vil si at det er engasjert ansvarlige foretak som erklærer ansvar ovenfor kommunen.

For deg som skal bygge eksempelvis bolig eller fritidsbolig vil du havne her.

Ta kontakt med et profesjonelt firma som kan bistå deg.

Informasjon om saksbehandlingstid og gebyrer

Kommunen skal i utgangspunktet avgjøre byggesaker innen 12 uker.


Kommunen har 3 uker til å behandle en søknad dersom følgende er oppfylt:

- tiltaket er i samsvar med plan- og bygningslovgivningen og gjeldende planer

- naboer eller gjenboere ikke har merknader

- tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet er ikke nødvendig

 

Gebyrer fremkommer av kommunens gebyrregulativ.