Skattetrekkskonto


Alle arbeidsgivere som utbetaler lønn eller pensjoner, må sørge for innbetaling av skattetrekk. Trukket forskudds- eller utleggstrekk skal settes inn på en egen skattetrekkskonto. Dette må gjøres senest dagen etter lønnsutbetalingen.

Frigivelse av beløp på skattetrekkskonto

Penger som er satt inn på skattetrekkskonto kan kun overføres til Kemnerkontoret eller til en annen skattetrekkskonto. Hvis du ved en feil har overført penger til skattetrekkskontoen, må du søke Kemnerkontoret om å få de tilbake (frigivelse).

Vi sender brev til din bank for å få frigitt beløpet på din skattetrekkskonto.

I stedet for å sette skattetrekket inn på skattetrekkskontoen ved hver lønnsutbetaling, kan saldoen på kontoen holdes så høy at den alltid dekker hele skattetrekksbeløpet.

Skattetrekksgaranti


Hvis selskapet ikke ønsker å bruke skattetrekkskonto, kan det stilles en garanti for skattetrekket. Det vanligste er at skattetrekksgarantien stilles av en bank, men også andre foretak som har rett til å drive finansieringsvirksomhet kan stille garanti. Garantien må være godkjent av Kemnerkontoret før lønnsutbetalingen. Vi godtar ikke garantier fra banker og andre finansieringsforetak fra land utenfor EØS-området.

Følgende må fremgå av skattetrekksgarantien:

  • hvem som er garantist (bank) og garantidebitor (foretak med org.nr.)
  • hvem garantien er til fordel for, (benificiant Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor)
  • beløp (størrelsen på garantien)
  • lovhenvisning til skattebetalingsloven § 5-12 (3), jf. § 16-20
  • at garantien fortsetter å gjelde, etter oppsigelse eller utløp, til skattetrekket for alle lønnsutbetalinger foretatt i garantitiden er betalt.

Hvis det er en utenlandsk bank eller et forsikringsselskap innenfor EØS-området som er garantist, skal garantien i tillegg inneholde klausuler om at Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor er korrekt verneting, og at garantien er underlagt norske lover og regler.

Unntak


Private arbeidsgivere som benytter den forenklede oppgjørsordningen og frivillige eller ideelle organisasjoner skal betale inn skattetrekket første virkedag etter lønnsutbetalingen og trenger derfor ikke skattetrekkskonto.

Straff


Skattetrekket er de ansattes penger, og kan derfor ikke disponeres av arbeidsgiveren. Det er straffbart å ikke gjennomføre og håndtere skattetrekket riktig.

Lover