I henhold til forskrift om skogfond o.a. plikter skogeier å avsette midler til eiendommens skogfond ved salg av hogd virke eller ved salg tre på rot. Formålet med skogfond er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Innestående skogfondsmidler følger eiendommen ved eierskifte. Skogeier kan velge å sette av midler tilsvarende fra 4 til 40% av tømmerets bruttoverdi til dette fondet. Skogfondsmidlene skal brukes til langsiktige investeringer som er faglig, økonomisk, og økologisk forsvarlige og i samsvar med skoglovens formål og forskrifter.

Skogeieren har ikke krav på renter av det som står inne på fondet. Rentemidlene går til administrasjon av skogfondsordningen, eventuelle tap ved ordningen, til ulike rådgivningstiltak og områdevise skogbruksplanaksjoner. 

Bruk av skogfond med skattefordel

1) Skogkulturtiltak som omfatter administrasjon og gjennomføring. Herunder fornying og
    etablering av skog samt kvalitets og produksjonsfremmende tiltak bortsett fra felt
    for juletre og pyntegrønt.  
2) Bygging, ombygging og opprustning av skogsveger
3) Vedlikehold av skogsbilveger som inngår i det permanente vegnettet herunder
    velteplasser.
4) Miljøtiltak i forbindelse med vern av biologisk mangfold i skog.
5) Skogbruksplanlegging og miljøregistrering
6) Investeringer i bioenergitiltak med sikte på produksjon av varme for levering.
7) Forsikringer mot stormskade og skogbrann
8) Kursvirksomhet
9) Oppmerking av eiendomsgrenser

Skogfond til skogsbilveger

Midler fra skogfond kan brukes til planlegging og bygging av nye skogsveger, samt ombygging og opprustning av eksisterende skogsveger som er godkjente etter forskrift for planlegging og godkjenning av veger for landbruksmål. Skogfond kan og brukes til sommervedlikehold av skogsbilveger, men ikke til vintervedlikehold eller reparasjon av skader som påføres vegen i forbindelse med skogsdrift. Eksempel på dette er skader etter kjøring med lassbærer og hogstmaskiner i vegen. Landbrukskontoret skal forhåndsgodkjenne bruk av skogfond til vedlikehold som har en kostnad på mer enn kr. 4.- pr løpemeter.

Skogfond til traktorveger

Skogfond kan brukes til bygging av varige traktorveger. Slike traktorveger er det meldeplikt for å bygge etter "Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål". Skogfond kan ikke brukes til vedlikehold av traktorveger eller til bygging av enkle driftsveger som ikke er meldt og godkjent etter vegforskriften, da dette regnes som driftutgifter.
Skogfondsmidler kan ikke brukes til vedlikehold av traktorveger.