De kommunale retningslinjene for skoleskyss er i samsvar med Opplæringslovens § 7-1. Dette innebærer at grensa for fri skoleskyss for elever i 1. klasse er 2 km fra hjem til skole. Grensa for elever i 2. - 10. klasse er 4 km mellom hjem og skole.

Opplæringsloven gir deg rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1.klasse) eller 4 km (2. - 10.klasse).

Det innvilges fri skoleskyss for alle elever i grunnskolen som på deler av skolevegen må følge E6.

I henhold til Opplæringsloven § 7 - 1,  har elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg rett til gratis skoleskyss uten hensyn til veglengden.

I "Håndbok for grunnskoleskyss" finner du blant annet informasjon om regler og rutiner omkring skyss knyttet til funksjonshemming, skolefritidsordning, skyss i forbindelse med forskjellige bosteder m.m. Her finnes med andre ord mye nyttig informasjon omkring skoleskyssen.

Regelverk skoleskyss, brosjyre for grunnskoleskyss og søknadsskjemaer finner du link til på høyre side. Det er også mye å lese om skoleskyss på sidenen til Opplandstrafikk.

Søknader som gjelder skyss i grunnskolen skal sendes til den skolen eleven skal gå på, eller går på.