De kommunale retningslinjene for skoleskyss er i samsvar med Opplæringslovens § 7-1. Dette innebærer at grensa for fri skoleskyss for elever i 1. klasse er 2 km fra hjem til skole. Grensa for elever i 2. - 10. klasse er 4 km mellom hjem og skole.

Opplæringsloven gir deg rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1.klasse) eller 4 km (2. - 10.klasse).

Det innvilges fri skoleskyss for alle elever i grunnskolen som på deler av skolevegen må følge E6.

I henhold til Opplæringsloven § 7 - 1,  har elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg rett til gratis skoleskyss uten hensyn til veglengden.

I "Reglement for skoleskyss i grunnskolen" finner du blant annet informasjon om regler og rutiner omkring skyss knyttet til funksjonshemming, skolefritidsordning, skyss i forbindelse med forskjellige bosteder m.m. Her finnes med andre ord mye nyttig informasjon omkring skoleskyssen.

Skoleskyss i grunnskolen

Søknadsskjema for blant annet delt bopel og ved spesielle behov.

Det er også mye å lese om skoleskyss på sidenen til Opplandstrafikk.

Søknader som gjelder skyss i grunnskolen skal sendes til den skolen eleven skal gå på, eller går på.