Øyer kommune har valgt en sakkyndig nemnd og en klagenemnd som har ansvaret for takseringsarbeidet, og som fastsetter eiendomsskattegrunnlaget på eiendommen. Sakkyndig nemnd og klagenemnd er politisk valgte nemnder. Som et hjelpemiddel til besiktigelsen og den påfølgende takseringen, vil det bli benyttet egne takseringsregler som blir fastsatt og vedtatt av sakkyndig nemnd i dokumentet «Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt». 

Eiendomsskattetaksten skal bygge på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av eiendommen. For næringseiendommer kan andre verdsettelsesprinsipper vurderes i tillegg.

Faktaopplysninger som adresser, areal på bygninger og tomter hentes fra eiendomsregisteret Matrikkelen. I de tilfeller vi mangler arealstørrelser på bygninger, hentes dette gjennom utvendig oppmåling ved besiktigelse. Arealet som blir lagt til grunn ved beregning av eiendomsskattetaksten er areal innenfor yttervegger.

Skjønnsmessige vurderinger tar opp både generelle og spesielle forhold som påvirker verdien. De spesielle forholdene fanges opp gjennom individuell besiktigelse av hver enkelt eiendom. Normalt vil dette være en utvendig besiktigelse. 

Rammer og retningslinjer

Etter endring i eiendomsskatteloven § 8 A-2 (1) fra 2020 reduseres taksten for bolig og fritidseiendommer med 30 %. Kommunestyret har vedtatt at skattesatsen for 2023 settes til 4,0 promille for bolig og fritidseiendommer og 7,0 promille for andre eiendommer.