• Kommunestyret: I utgangspunktet er all kommunal beslutningsmyndighet (med noen få unntak) tillagt kommunestyret. Kommunestyret kan i stor utstrekning delegere fullmakt til underliggende utvalg, ordfører og administrasjon. I praksis er kommunestyrets oppgaver derfor konsentrert rundt overordnede og prinsipielle spørsmål.
     
  • Formannskapet:  Er kommunens driftsstyre og har beslutnings- eller innstillingsmyndighet i en rekke saker som angår kommunens daglige drift. 
     
  • Kontrollutvalget: er kommunens kontrollorgan og har blant annet ansvar for å følge opp kommunens økonomiforvaltning og rutiner på en rekke områder, inkl. oppfølging av politiske og andre vedtak (forvaltningsrevisjon). Kontrollutvalget fremmer saker direkte til kommunestyret, blant annet i forbindelse med kommunens årsregnskap.