Landbruksforetak og eiere av landbrukseiendom kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL). For å få innvilget tilskudd er det vilkår om at tiltaket skal gjennomføres på en landbrukseiendom, og det må foregå en tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på landbrukseiendommen.

Formålet med ordningen er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra landbruket, ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Kommunen disponerer en årlig tilskuddsramme som fordeles på SMIL-sakene iht lokale prioriteringer i flerårig tiltaksstrategi for SMIL-ordningen i Lillehammer-regionen 2024-2027.

Prioriterte tiltak for SMIL-midler i vår region er: mindre driftstiltak på setrer med mjølke-produksjon, restaurering av bevaringsverdige bygninger, tiltak mot forurensing, bekjempelse av svarteliste arter (i fellesprosjekt), kartlegging av biologisk verdifull innmark, rydding og istandsetting av gammel kulturmark, istandsetting av kulturminner, rydding og merking av stier i kulturlandskapet og andre aktuelle SMIL-tiltak.

Alle som eier eller leier en landbrukseiendom kan søke om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, også de som leier bort jorda. For at en eier av landbrukseiendom som ikke driver jorda selv skal kunne søke tilskudd, må den som leier arealene være berettiget produksjonstilskudd i jordbruket. Jordbruksforetaket som driver jorda må ha gjødslingsplan, plantevernjournal og kart over alle jordbruksarealene foretaket til enhver tid disponerer med forhold av miljømessig betydning (kulturminner, områder m. biologisk mangfold, erosjonsrisikoutsatte arealer o.a.) kartfestet og beskrevet. Eiere som leier bort jorda, må kunne dokumentere at disse kravene er oppfylt når det søker SMIL-tilskudd.

Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen er 15.mars.

Hvordan søker jeg om SMIL-midler?

Søknadsskjema finnes her.  Til søknaden skal det lastes opp kart over alle arealene foretaket disponerer med inntegnede miljøforhold, samt en plan over tiltaket med kartfesting og kostnadsoverslag. Søkere må ha gjødslingsplan og sprøytejournal.

Det kan stilles bestemte vilkår for miljøtiltaket. Tiltaket må omsøkes og saken må behandles av kommunen før tiltaket kan igangsettes.

Sjekkliste

SMIL - sluttrapport (DOC) (PDF)

Tiltaksstrategi for SMIL-midlene i Lillehammer-regionen 2024-2027

Tiltaksstrategien finnes her.