Søknadsfrist

Fristen for hovedopptaket er 1. mars, men du kan søke om plass hele året. 

I mars og april tildeles barnehageplassene som blir ledige fra august, når de eldste slutter i barnehagen og starter på skolen. Plassene som blir ledige ellers i året tildeles fortløpende.

Har jeg rett på barnehageplass?

Alle barn som har søkt plass innen 1. mars og som er født innen 30. november året før, har rett til å få tildelt barnehageplass i hovedopptaket med oppstart fra august og senest innen den måneden barnet fyller ett år. 

Tilbud om plass

Når du får tilbud om plass mottar du en e-post med beskjed om å logge deg på barnehageportalen og svare på tilbudet. Av og til havner denne e-posten i spam-mappa hos deg, husk å sjekke den! 

Har du søkt før 1. mars vil du få svar i løpet av mars og april. 

Takk ja. Da vil du ikke lenger stå på venteliste og får plassen du har blitt tilbudt. 

Takk ja, men beholde ventelisteplassen. Det kan du gjøre om du fortsatt vil stå på venteliste til en høyere prioritert plass enn den du har fått. 

Takk nei. Da blir du stående på venteliste til plassen som er høyere prioritert enn den du har fått. 

Har du fått tilbud om ditt førstevalg kan du ikke fortsette å stå på venteliste. 

Prioriteringer i kommunale barnehager

Barnehageplasser fordeles etter følgende kriterier (prioritert rekkefølge): 

  • Alder – de eldste barna tas inn først. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad ved hovedopptak rett til å få plass, jfr. barnehageloven § 12.  
  • Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage, jfr. barnehageloven § 13.  
  • Barn det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd har rett til prioritet, jfr. barnehageloven § 13.  
  • Forhold for barn eller foreldre kan medføre spesielle behov som gir fortrinnsrett.  
  • Ved ledig kapasitet prioriteres barn med søsken som allerede har plass i barnehagen.  
  • Ved ledig kapasitet kan barn som ikke er bosatt i Øyer kommune tilbys plass for ett år om gangen. Dersom en av foreldrene arbeider i virksomhet lokalisert i Øyer kommune skal de prioriteres.  

Betaling for barnehageplassen

Foreldrebetaling i kommunale barnehager
Priser for barnehageplass i Mosjordet og Vidarheim barnehager fra 1.8.2023

 

Opphold

Tillegg for kost

5 dager i uka

Kr. 2 000,-

Kr. 350,-

4 dager i uka

Kr. 1 800,-

Kr. 280,-

3 dager i uka

Kr.1 400,-

Kr. 210,-

 

 

 

 

 

 

 

Søskenmoderasjon

  • For barn nr. 2 er det 30 % reduksjon
  • For barn nr. 3 osv. er det 100 % reduksjon
  • Det er ikke søskenreduksjon på kosttillegget.

 Det betales for 11 måneder i året, juli er betalingsfri måned.


Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid 
Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

1. Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. 

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. 

2. Gratis kjernetid
Fra 1. august 20 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke dersom de bor i husholdninger med lav inntekt. Gratis kjernetid gjelder for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 642 700 kroner per år. (Gjelder fra 01.08.2024).


Om søknaden
Søknadsfrist for nytt barnehageår er 1. juni. Det må søkes på nytt for hvert barnehageår.

Du kan søke ellers i året også, fristen for at vedtaket skal gjelde fra førskommende måned, er 15. i hver måned.

For å søke må du ha samme folkeregistrert adresse som barnet. 

Som dokumentasjon skal siste års skattemelding legges ved søknaden. Dersom det ikke kan legges fram skattemelding, skal det legges fram annen dokumentasjon for inntekten i husholdningen. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

Klikk her for søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid


Barn som går i barnehage i annen kommune
Dersom barn som er folkeregistrert i Øyer kommune går i barnehage i en annen kommune, skal søknaden om redusert foreldrebetaling sendes Øyer kommune.  

Klikk her for søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid for de som har barnehageplass i annen kommune

 

Klagerett

Avslag på søknad om barnehageplass kan påklages og behandles i henhold til pkt. 10 i vedtektene.  

Klager som gjelder barnehagesaker avgjøres endelig av Formannskapet. 

Skriftlig klage sendes til: 

Øyer kommune v/Kommunedirektøren,
Kongsvegen 325, 
2636 Øyer. 

Oppsigelse av plass

Oppsigelsestiden for kommunale barnehager er 1 måned, og regnes fra den 1. i hver måned. Siste frist for å levere oppsigelse er 1. mars. Dersom oppsigelsen leveres senere må det betales for plassen ut barnehageåret.

Private barnehager kan ha andre regler for oppsigelse.