Følgende beslutning ble fattet:

Øyer kommunestyre fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogram for
Søre Grønåsen hyttegrend, datert 06.04.2022, med følgende endringer i angitte punkt:
• Under «Nasjonale føringer», erstattes Veileder: T1450 Planlegging av fritidsbebyggelse
(2005) med:
Rettleiar om planlegging av fritidsbustader (H-2528 N)
• Under «Regionale føringer» settes nytt avsnitt inn:
Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma 2016-2021
Planprogrammet vedtas, men kommunestyret godkjenner ikke mere enn en fortetting med
40 nye hytter i tillegg til dagens.

Planprogrammet kan ikke påklages.
 

Plandokumenter i saken:

Fastsatt planprogram

Samlet saksfremstilling

Merknadsbehandling

Referat fra oppstartsmøte

Spørsmål angående videre planprosess kan rettes til Wenche Hagestuen Dale, arealplanlegger, 90816358