Fritak fra solidaransvaret


Oppdragsgiver og oppdragstaker kan avtale hvem av dem som skal ha arbeidsgiveransvaret, men en slik avtale fritar ikke den andre for ansvar overfor det offentlige. Fritak fra arbeidsgiveransvaret kan kun innvilges av Kemnerkontoret etter søknad. Det må søkes før arbeidet starter. Det kan ikke gis fritak bakover i tid.

Enkelt fritak

Fritaket gjelder kun arbeidstakere som er spesifisert i kontrakt.

Utvidet enkelt fritak

Fritar på bakgrunn av en rammeavtale. Det er ikke nødvendig å gi opplysning om hvilke ansatte som leies ut.

Generelt fritak

Innebærer at en oppdragstaker innvilges fritak for alle sine oppdragsgivere. Denne typen fritak er forbeholdt selskaper som driver med utleie av arbeidskraft, typisk vikarbyråer. Oppdragstaker må være registrert i  Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak.

Søknad om fritak fra solidaransvar må inneholde:


  • kopi av skriftlig avtale mellom partene
  • opplysninger om hvem som skal ivareta pliktene som arbeidsgiver
  • opplysninger om når de utleide arbeidstakerne skal starte arbeidet
  • oppdragets varighet
  • navn og fødselsnummer på de arbeidstakerne som leies ut
  • bekreftelse fra revisor/regnskapsfører eller bank på at oppdragstaker oppfyller vilkårene etter skattebetalingsloven § 5-12 om oppbevaring av skattetrekk. Denne bekreftelsen må ikke være eldre enn to år.