Årsaker til henvisning til PPT

 • Mistanke om forsinket utvikling
 • Språk- og kommunikasjonsvansker
 • Lærevansker
 • Fagvansker
 • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • Atferdsvansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Funksjonshemming

PP-tjenestens oppgaver i barnehagen

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov. Særlige behov innebærer at barnets behov må være mer omfattende enn det behov barn på samme alder vanligvis har, innenfor språk og sosial kompetanse.
 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste skal vurdere i hvilken grad barnehagen har forutsetninger og ressurser til å støtte opp om barnets behov innenfor det ordinære tilbudet.
 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp, § 33 i Barnehageloven. Spesialpedagogisk hjelp kan omfatte ulike tiltak, for eksempel språklige, motoriske eller sosiale hjelpetiltak. Spesialpedagogisk hjelp omfatter også språkstimuleringstiltak, både for språkutvikling generelt og for norskferdigheter spesielt, dersom barnet har særlige behov for det.
 
Hjelp må ikke nødvendigvis gis direkte til barnet, men kan også gis som tiltak til barnehagen som gruppe.
 
Rett til tegnspråkopplæring, § 38 i Barnehageloven.
Barn under opplæringspliktig alder som har tegnspråk som førstespråk, eller som etter en sakkyndig vurdering har behov for tegnspråkopplæring, har rett til slik opplæring. Retten gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage.
 
Rett til alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), § 39 i Barnehageloven.
Barn som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon, skal få bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler. Det skal etter § 31 i barnehageloven gis nødvendig opplæring i bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon. Retten gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage.

Hvem har rett til spesialundervisning?

Elever som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Krav til skolen

Før en elev henvises til PPT må skolen selv vurdere om eleven kan hjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Skolen må også prøve ut tiltak innenfor tilpasset opplæring. Dersom eleven fortsatt ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen skal skolen henvise til PPT.

Slik søker du

 1. Ta kontakt med aktuell skole/elevens skole
   
 2. Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak
   
 3. Skolen henviser til PPT
  PPT utarbeider sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning, og gir deretter råd om hva slags opplæringstilbud som bør gis, innen 90 dager.
   
 4. Rektor fatter vedtak om spesialundervisning
  Dersom sakkyndig vurdering konkluderer med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, skal rektor ved den enkelte skole fatte vedtak om spesialundervisning. 
   
 5. Elev/foresatte må samtykke
  Elev/foreldre skal samtykke før enkeltvedtak om spesialundervisning fattes.

Klage

Ønsker du å klage på vedtaket må du sende en klage til skolen som har fattet vedtaket.

 

Kontakt Pedagogisk - Psykologisk tjeneste

Ellen Tangen (koordinator), telefon: +47 908 59 251

Gunn Nybakken, telefon: +47 913 93 188

Sarah Huse, telefon: +47 907 80 619

Katrine Normann-Fostås (logoped), telefon: +47 900 70 107

Gunn Heidi Nilsson, telefon: +47 900 86 737

 

Besøks- og postadresse: Kongsvegen 1553, 2635 Tretten

Digital post: Organisasjonsnummer 983 724 744