Det er spesielt korttidsfraværet som har vært lavere i 2013, men også langtidsfraværet er noe redusert. Samlet sett i hele perioden siden 2007, er den største nedgangen i langtidsfraværet, mens tallene for egenmeldinger og kortvarige sykmeldinger er temmelig stabile.

- Det jobbes systematisk og godt med å redusere fravær, forteller HR-sjef Karen Helene Nylund. - Både ledere og medarbeidere må fortsette å ta felles ansvar for å redusere fraværet ytterligere. Vi er en IA-virksomhet, og har forpliktet oss til å arbeide med målene i intensjonsavtalen. Arbeidsgiver har hovedansvaret for å tilrettelegge og følge opp sykmeldte på arbeidsplassen, og arbeidstaker plikter å samarbeide om å finne løsninger som hindrer langvarig fravær.