Plan- og Miljøutvalget i Øyer kommune, har i sammenheng med offisiell adressetildeling med hjemmel i matrikkelloven §21 og lov om stadnavn, vedtatt den 20/04-2021 i PMU sak
46/21, å legge følgende navneforslag med navn og skrivemåte på veger ut på høring:


Forslagene er:
-innenfor reguleringsplaner:
Planid 201301 «Hafjell skianlegg»
Veg 1+2: Vintervegen
Veg 4 : Skåka
Veg 5: Kvimsen
Mosætervegen forlenges frem til Mosætertoppen skistadion. Første del ( 190m) av «Skåklevegen» utgår og erstattes av Mosætervegen.


Navneforslagets saksdokumenter kan sees på Øyer kommunes hjemmesider under Høringer og kunngjøringer eller. under /Poltikk i Øyer kommune/ Møtekalender og politiske dokumenter.


Spørsmål kan rettes til Johnny Høglien, eller sendes Øyer kommune, postmottak@oyer.kommune.no.

Vedlegg med linker:

Møteprotokoll - møte i plan-og miljøutvalget 20.04.21

Saksprotokoll - møte i rådgivende organ i stednavnsaker 25.03.21

Tildeling av offisielle vegnavn i planiid 201301 " Hafjell Skianlegg"

Parsellinndeling - planid 201301

Tilrådning - Språkrådet

Høringsfristen er 16. juni 2021.