Ved utbetaling tas det utgangspunkt i godkjent fulldyrka og overflatedyrka areal i samsvar med søknad om produksjonstilskudd 2021. Beløpet utbetales automatisk, og det er ikke søknadsbasert.
 
Du kan lese den politiske saken her 

Ta kontakt med landbrukskontoret dersom spørsmål eller behov for veiledning!