Flere skal få muligheten til å delta i arbeid!

Få har så langvarig sykefravær som opplendingene. Sykefraværet har gått ned over en lengre periode, men er nå stigende igjen. Oppland har en større andel graderte sykmeldinger enn resten av landet og dette er positivt fordi det bidrar til lavere sykefravær.

Arbeidsgivere og tillitsvalgte har en viktig rolle i arbeidet med å unngå unødig langvarig sykefravær, blant annet når det gjelder oppfølging og bistand til sykmeldte arbeidstakere.

  • Legemeldt sykefravær i Oppland er 6,5 % (landet 5,6%) 4.kvartal 2012
  • De to siste kvartalene har dykefraværet på landsbasis økt igjen
  • 23,7% av sykmeldingene er gradert i Oppland, dette er noe høyere enn landet
  • Oppland er et av fylkene der folk går lengst sykmeldt, men snitt på 48 dager

NAV setter nå i verk tiltak som vil skjerpe egen praksis i forhold til kravet om å medisinsk begrunne fravær utover 8 uker. Der det faktisk ikke er gyldig unntak for aktivitet/arbeid vil sykepenger stanses. Det vil kreves en tydeligere begrunnelse fra legen der det er medisinske årsaker til ikke å kunne være i arbeid.

Når NAV skjerper egen praksis vil det få konsekvenser for alle parter på sykefraværsområdet.

NAV i Oppland ønsker nå å klargjøre konsekvensene av innskjerpingen med hensyn til den rollen arbeidsgivere og tillitsvalgte forventes å ivareta i det inkluderende arbeidsliv.

Kontaktpersoner:

Leder NAV Øyer Reidun Karlsen Tlf.: 95 86 71 84
Leder NAV Gausdal Maj Wennberg Tlf.: 99 72 83 69
IA rådgiver Bente Bratberg Tlf.: 91 37 15 58

På grunn av servering oppfordrer vi til påmelding: nav.gausdal@nav.no