Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adopsjon
Adressetildeling
Arealoverføring
Askespredning
Avlastning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt
Barselgrupper
Behandling av byggavfall
Besøkshjem/Å være besøkshjem
Bibliotek
Boplikt ved kjøp av eiendom
Bostøtte
Brukerstyrt personlig assistanse
Bygdeutviklingsmidler
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggesøknad
Bygging og graving i forurenset grunn

D
Dagtilbud - aktivitetstilbud
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eiendom - kjøp i områder med boplikt (nedsatt konsesjonsgrense)
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Ergoterapi
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familievernkontor
Farlig avfall
Fastlege
Fellingstillatelse
Film og video - konsesjon for omsetning
Forhåndskonferanse
Forurenset grunn - bygging og graving
Fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fri rettshjelp
Fyrverkeri - søknad om avfyring
Fysioterapi
Førerkort - dispensasjon fra helsekrav

G
Gjødsling av skog - tilskudd
Gravferd
Grunnlån

H
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere
Hjelpetiltak fra barneverntjenesten
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie

I
Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter

J
Jegerprøven

K
Klage til Sivilombudsmannen
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bolig
Kommunal garanti for lån
Kommunal planlegging - medvirkning
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Krisesenter
Kulturskole - opptak
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kvalifiseringsprogram

L
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede

M
Melding til barnevernstjenesten
Midlertidig botilbud
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N
Nabovarsel
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgslønn
Omsorgsovertakelse av et barn
Opplæring for beboere i asylmottak
Opptenning av ild utendørs

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Pasient- og brukerombudet
PP-tjenesten
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester
Publisering av saksdokumenter på Internett

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reklameskilt - skilt langs vei
Renovasjon

S
Salgsbevilling alkohol
Samlivskurs
Samvær med barn under offentlig omsorg
Separasjon og skilsmisse
Sikring og rehabilitering av bygg
Skjenkebevilling alkohol
Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning
Skogfond
Skolehelsetjeneste
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Startlån bolig
Statlige spillemidler til idrettsformål
Støttekontakt
Svangerskapsavbrudd
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold

T
Tannhelsetjeneste
Tekniske hjelpemidler - utlån
Terminalpleie i hjemmet
Tidligpensjon for jordbrukere
Tobakkssalg - registrering og internkontroll
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Trygghetsalarm

U
Utslippstillatelse

V
Vaksine
Vald - godkjenning
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vannforsyning
Veivedlikehold

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp