Eksempel reguleringsplan

Illustrasjonsbilde. Kilde: Regjeringen.no

Hvem kan fremme planforslag?

Private tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering. Selve planforslaget må utarbeides av fagkyndig, og det er visse krav til fremstilling av planforslaget.

Planprosessen

Plan- og bygningsloven stiller klare krav til planprosessen. Under har vi gjengitt de viktigste punktene:

 • Oppstartsmøte mellom forslagsstiller og kommunen er obligatorisk i starten av en planprosess. Ta kontakt med kommunens planavdeling for å avtale møtetidspunkt.
  Bestilling av oppstartsmøte -
  skjema, skal sendes kommunen senest 1 uke før møtet.
 • Planoppstart for reguleringsplan, eventuelt planprogram, varsles til berørte grunneiere, naboer og berørte parter. Planoppstart må også kunngjøres i lokalavis og på kommunens hjemmeside.
 • Planforslag sendes inn til kommunen.
 • Første gangs behandling av planforslaget i kommunen.
 • Planen legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i minimum seks uker.
 • Planforslaget bearbeides i henhold til eventuelle høringsinnspill, og tas opp til sluttbehandling i kommunestyret.

Hvilke krav stiller kommunen til planleveransen?

 • SOSI-fil av planomriss oversendes kommunen senest 5 dager før varsel om oppstart.
 • SOSI-fil av planen skal vedlegges planforslag, sammen med rapport for gjennomført SOSI-kontroll
 • Planbeskrivelse og bestemmelser skal oversendes både som PDF og Word-fil.

For øvrig legges krav til innhold reguleringsplaner i plan- og bygningsloven og kommuneplanen til grunn.

Nyttige lenker

Kommunen har utarbeidet en egen sjekkliste for utarbeiding av private planforslag. Vi gjør oppmerksom på at listen ikke er uttømmende, og at det kan være andre tema som må drøftes i planarbeidet.

Lenke til regjeringens side om reguleringsplanarbeid, her finner du blant annet oppdatert veileder for utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven.

Miljøkommune.no, veiviser i kommunal miljøforvaltning.

På hjemmesidene til nasjonale og regionale myndigheter fremkommer også informasjon om hvilke krav disse setter til planarbeid. Der vil man også finne nasjonale og regionale føringer.