• Utbyggingsavtale er en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet og gjelder gjennomføring av kommunal arealplan.
   
 • Øyer kommune ønsker å legge forutsigbarhet som grunnlag for bruk av utbyggingsavtaler. Kommunen kan ikke stille krav til grunneier/utbygger om at utbyggingsavtale skal være premiss for utbygging, men avtalen skal være frivillig og gjensidig forpliktende.
   
 • Bruk av utbyggingsavtaler må forankres i kommunestyrevedtak som klargjør når utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging og hvilke typer tiltak det kan være aktuelt å forhandle om i avtalene.
   
 • Utbyggingsavtale kan omfatte teknisk infrastruktur og grøntområder, boligpolitiske tiltak og andre tiltak som er nødvendige for gjennomføring av den konkrete arealplanen. Det er ikke tillatt for utbygger å bekoste sosial infrastruktur (skole, sykehjem, barnhage el tilsvarende tjenester) gjennom utbyggingsavtale etter "Forskrift om forbud mot vilkår om sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler".
   
 • Kommunen kan ikke inngå bindende utbyggingsavtale før arealplan for det aktuelle området er vedtatt. Utbyggingsavtale kan ikke påklages.