Kommunestyret i Øyer ga i budsjettvedtaktet for 2021 admininstrasjonen i oppdrag å utrede utfordringer i framtidens helse- og omsorgstjenester.

Andelen eldre vil øke betydelig i årene framover mot 2040, mens andelen yrkesaktive vil gå tilsvarende ned. Det vil gi kommunen betydelige utfordringer med å opprettholde tjenestenivået, eller øke tjenestenivået i takt med andelen eldre som trenger bistand. Kommunens tjenester og innbyggernes forventninger på endres og tilpasses en ny virkelighet. Nå ber vi innbyggere i kommunen om tilbakemeldinger på hva som skal være satsingsområdet i årene som kommer. Tiltak må settes inn nå, før vi står oppe i større utfordringer enn vi kan håndtere. Fullstendig rapport om tilstand og utfordringer finnes vedlagt denne artikkelen.

Det Øyer kommune ber om er tilbakemelding på 3 spørsmål:

  • Hva er viktig for deg med tanke på din alderdom?
  • Hvordan kan Øyer kommune som lokalsamfunn og tjenestetilbyder forberede seg best for framtiden?
  • Hvordan kan innbyggere og tjenestene best samarbeide for å møte framtidens utfordringer?

Svar og innspill kan sendes inn på e-post til kommunalsjef Frode Fossbakken her. Utredningen skal føre fram til en politisk sak som skal behandles i forbindelse med budsjettvedtak for 2022 og økonomiplan 2022-2025. Innspill må være oss i hende innen utgangen av august 2021.