Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Utslippstillatelse

Generelt om tjenesten

Tema

- Natur og miljø
- Bolig og eiendom

Beskrivelse

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet (eller kan tilknyttes) offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om tillatelse til å slippe ut avløpsvann. Hvis virksomheten bare slipper ut gråvann, gjelder søknadsplikten bare hvis du har innlagt vann. Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning. Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom (klosettavløp ikke inkludert).

Kriterier/vilkår

Utslippet er mindre enn 50 pe (personekvivalenter). Standardvilkårene går for øvrig fram av forurensningsforskriften kap. 12. Vilkår kan også gå fram av tillatelsen. Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for drift og vedlikehold etter forskriften.

Kommunen kan kontrollere at anlegget er lokalisert, bygd og drevet i samsvar med vilkår som fremgår av tillatelsen.

Det skal foretas en infiltrasjonstest av grunnen i området. Kommunen utfører denne dersom ikke annen godkjent ansvarlig ansvarlig er valgt.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Se forurensningsloven § 22 krav til utførelse av avløpsanlegg og forurensningsforskriften kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende 

Lover

Forurensningsloven
Forvaltningsloven

Forskrifter

Forurensningsforskriften

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen gir veiledning om vilkår, forundersøkelser og hvordan du skal søke om utslippstillatelse. Skriftlig søknad skal blant annet inneholde følgende opplysninger:

  • dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives
  • om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i forurensningsforskriften kap. 12 eller om det søkes om fritak for kravene
  • plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart
  • interesser som antas å bli berørt av etableringen, slik som drikkevann

Parter og andre som kan bli særlig berørt av saken skal varsles om innholdet i søknaden. Kopi av varselet sendes kommunen. Eventuelle uttalelser skal vedlegges søknaden.

Skjema

Skjemaene som skal vedlegges søknaden er:

  1. Bolig og fritidsbebyggelse, søknad om utslipp.
  2. Gjenpart av nabovarsel
  3. Ansvarsrett
  4. Søknad om lokal godkjenning
  5. kontrollerklæring
  6. ferdigmelding.

Punkt 2,3,4,5,6  finnes under link (skjemaer for byggesøknader)

Punkt 1 finnes under link "søknad om utslipp" 

Skjemaer for byggesøknader
Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg

Vedlegg

1)  Fyll ut skjemaene

2)  Få naboer til å underskrive bak på skjema nr 5155, eller få stempel av posten at nabovarsel er sendt rekommandert til aktuelle naboer.

3)  Tegn deres egen og de aktuelle naboeiendommenes vannkilder på situasjonskart i 1:5000.

4)  Tegn inn hvor ønsket infiltrasjonsanlegg ønskes plassert på situasjonskart i 1:1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved mottagelse av ovenfornevnte vil en saksbehandler fra kommunen komme å utføre en infiltrasjonstest og ta en eventuell jordprøve på deres eiendom, for å sjekke om eiendommen har en tilfredsstillende synkegrunn. Dersom denne er ok vil kommunelegen bli forespurt før en eventuell tillatelse gis.

 

 

 

 

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen kan under søknadsbehandlingen fastsette krav som avviker fra forskriftens kap. 12 eller nekte etableringen av utslipp. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på forurensningsmessige ulemper sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

Saksbehandlingstid

Fullstendig søknad om utslippstillatelse som er i overensstemmelse med kravene i forskriftens kap. 12 skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Dersom kommunen ikke har avgjort saken innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt så fremt det ikke er noen grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette. Fullstendig søknad med krav som avviker fra forskriften, skal avgjøres så snart som mulig.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er kommunens egen klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Opprettholder kommunen vedtaket, vil saken bli sendt til klagenemnda.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Veg, vann og avløp
Telefon:61268100
Epost:postmottak@oyer.kommune.no
Postadresse:Kongsvegen 325 2636 ØYER
Besøksadresse:Kongsvegen 325 2636 ØYER
Åpningstid:kl. 10.00 - 14.30

Andre opplysninger

Oppdatert:2022-07-29 10:20