Vannforsyning

Tjenesten omfatter drift og vedlikehold av Øyer og Tretten vannverk (grunnvannsanlegg), 80 km kommunalt ledningsnett, 13 vannpumpestasjoner og 15 høydebassenger, samt utbygging av vannanlegg. Kontroll, saksbehandling og forvaltningsoppgaver i forbindelse med private stikkledninger og installasjoner. Videre omfatter tjenesten forvaltning etter Drikkevannsforskriften med prøvetaking og behandling av analysesvar fra laboratoriene, avviksbehandling, rapportering (årsmelding og Vannverksregistret/KOSTRA), ajourhold av ledningskart og arkiv over installasjoner.

Innbyggere i sentrumsområdene på Tretten (ca. 750 mennesker) er tilknyttet Tretten vannverk. Innbyggere i sentrumsområdene i Øyer og hytteområdene i Hafjell (ca. 4500 mennesker) er tilknyttet Øyer vannverk. I tillegg leveres det vann til Lillehammer kommune (Hunderfossenområdet). Årlig produseres det 400.000m3 vann fra de to vannverkene.

Vannverkene drives i henhold til drikkevannsforskriften med meget gode resultater. Råvannet blir kun behandlet for pH/alkalitetjustering før det distribueres ut på nettet. Tjenesten er i en "monopolsituasjon" og det finnes ikke andre alternative vannleverandører. Det er få avvik og det er svært sjelden at abonnenter er uten vann. Alle avvik registeres. 

Kommunens innbyggere i sentrumsområdene og hytteområdene i Hafjell er avhengige av tjenesten og har ikke andre alternativer. Kommunens innbyggere ellers i kommunen (spredt bebyggelse) har privat vannforsyning.

Avløpsforsyning

Tjenesten omfatter drift og vedlikehold av 80 km kommunalt ledningsnett, 15 avløpspumpestasjoner og 1 renseanlegg, samt utbygging av avløpsanlegg. Kontroll, saksbehandling og forvaltningsoppgaver i forbindelse med private stikkledninger og installasjoner. Videre omfatter tjenesten forvaltning etter Forurensingsloven og utslippstillatelsen med prøvetaking og behandling av analysesvar fra laboratoriene, avviksbehandling, rapportering (årsmelding og KOSTRA), ajourhold av ledningskart og arkiv over installasjoner.

Innbyggere i sentrumsområdene på Tretten (ca. 750 mennesker) er tilknyttet Tretten renseanlegg. Innbyggere i sentrumsområdene i Øyer og hytteområdene i Hafjell (ca. 4500 mennesker) er tilknyttet Lillehammer renseanlegg via en felles overføringsledning med Lillehammer kommune (fra Hunderfossenområdet). Årlig produseres/behandles det 270.000m3 avløp.

Renseanleggene (Tretten og Lillehammer) drives i henhold til utslippstillatelse med meget gode resultater. Tjenesten er i en "monopolsituasjon" og det finnes ikke andre alternative avløpsleverandører. Det er få avvik og det er svært sjelden at abonnenter har problemer med avløpstjenestene. Alle avvik registeres.

Innsamling og behandling av avløpsvann hindrer forurensing av grunn og vassdrag. Kommunens innbyggere i sentrumsområdene og hytteområdene i Hafjell er avhengige av tjenesten og har ikke andre alternativer. Kommunens innbyggere ellers i kommunen (spredt bebyggelse) har privat avløpsanlegg

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner for veg, vann og avløp:

Ingeniør Per Georg Svingen: 907 04 604

Ingeniør (Veg) : Augustin Oumboune: 959 05 412

Prosjektleder: Stian Skyttermoen: 950 48 403

For hendelser utenfor kontortid  - ta kontakt på vakttelefon: 975 84 240