Det planlegges restaurantbygg i to etasjer med flatt tak, BYA ca. 400-450 m2 . Restaurantens estetiske uttrykk vil følge McDonald’s sitt standard designkonsept med fokus på farger og materialer av tre. For å frigjøre tilstrekkelig areal til dette planlegges dagens veg inn i industriområdet sør for tomta flyttet noe sørover. 

Oppstartsmøte med Øyer kommune ble avholdt 8.8.2023. Spørsmål/kommentarer/merknader til varsling av oppstart kan innen 15.9.2023 sendes til e-post: tor.christensen@structor.no eller via Altinn/e-Torg. Det presiseres at dette er et varsel om at arbeid med reguleringsplan skal settes i gang. Detaljene i planen vil bli utarbeidet etter varslingsfristen og sendt ut til høring senere, samtidig som berørte blir tilskrevet. Det bes derfor nå om innspill til momenter som bør hensyntas under utformingen av planforslaget.

Se oppstartvarselet her.