Øyer kommune kommer i det hele tatt ut som en god kommune å leve og bo i, med høye poengsummer på de fleste områdene og middels på noen.

Innbyggerne er svært godt fornøyde med kommunen som bosted, og også natur, landskap og friluftsliv, kultur og idrett, og med levekårene i kommunen.

Også tjenestene kommunen yter, og klima og energi er langt de fleste fornøyde med. Det samme gjelder i all hovedsak næring og arbeid, bomiljø og senterfunksjoner, og boligtilbudet.

Nederst på lista, men likevel med forholdsvis godt resultat, kommer transport, servicetilbudet, utbygging og utvikling, og møte med og tillit til kommunen. Servicetilbudet har laveste score på 3,9, alle de øvrige oppnår 4 eller høyere score. Skalaen går fra 0 til 6, med 6 som beste resultat.

I alt besvarte 106 innbyggere undersøkelsen. Ordføreren og rådmannen takker alle som svarte. Øyer kommune er fortsatt en god kommune å leve og bo i.

Her er de konkrete resultatene på hvert av hovedområdene:

Innbyggerundersøkelsen 2017