Bålforbudet

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Dette forbudet omtales gjerne som "bålforbudet".
 
Dette forbudet gjelder i eller i nærheten av skog og annen utmark, og med det menes alle områder som ikke er innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt og liknende områder. Både innmark og utmark er omfattet av lokal forsrkift om åpen brenning, som er vedtatt i Øyer kommue. Denne forskriften gjelder hele året og hele kommunen. Den har et generelt forbud mot åpen brenning, men det er definert noen klare unntak. 
 
Selv om det er bålforbud, er det tillatt å gjøre opp der det åpenbart ikke kan starte en brann. Det skal svært mye nedbør til for at det åpenbart ikke kan føre til brann. Overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle forbudet kan straffes med bot eller fengsel.
 

Lokal forskrift om åpen brenning i Øyer kommune

Kommunen minner om lokal forskrift om brenning, og at det i følge denne forskriften er all åpen brenninng forbudt. Men så er det gitt noen unntak fra det generelle forbudet:

 1. Åpen brenning ved bruk av grillinnretninger, utepeiser og mindre bålpanner opptil 60 cm
 2. Turbål i utmark
 3. Brenning av trevirke i vedovn, med unntak av impregnert, behandlet og forurenset trevirke
 4. Sankthansbål, brennes fortrinnsvis Sankthansaften 23. juni. Alternativt kan det brennes bål enten fredag eller lørdag samme uke som Sankthansaften inntreffer. Sankthansbål skal: 
  a. kun brennes på opparbeidet bålplass 
  b. det er kun rent og tørt trevirke som skal brennes 
  c. avfall som for eksempel bildekk, forurenset og impregnert trevirke, plast og isolasjonsmateriale skal ikke brennes på sankthansbål 
  d. ranke- og flatebrenning i skogbruket tillattes når avstanden til bebyggelse, friareal og offentlig veg er større enn 100 meter 
  e. brenning av tørt rydningsvirke fra beiter og innmark, kantsoner rundt jorder og dyrkningsparseller tillattes når avstanden til bebyggelse, friareal og offentlig veg er større enn 100 meter

Dispensasjon

Det er også gitt en mulighet til å søke dispensasjon fra forbudet, men det må da være spesielle grunner for et slikt unntak. Det er også knyttet et behandlingsgebyr til en slik søknad. Det er altså ikke tillatt å brenne hageavfall, bygningsavfall, rydningsavfall fra hagen, kvist og annet fra hagen osv. Alt dette skal leveres til gjenvinningsstasjonen.

Tips til trygg bålbrenning:

 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
 • Det er alltid den som brenner bålet som har ansvaret for brannsikkerheten. 
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet. 
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg. 
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slukke det.
 • Ha egnede slukkemidler lett tilgjengelig. 
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slukket

Vær forsiktig med grilling

 • Unngå engangsgriller: Spesielt i tørre perioder kan engangsgriller utgjøre en betydelig brannfare og må derfor unngås. Disse grillene kan forbli varme i mange timer etter bruk, og må håndteres og slukkes forsiktig.
 • Bruk av gass- eller elektriske griller: For de som velger å grille, er det viktig å bruke gass- eller elektriske griller på en sikker og forsvarlig måte. Dette innebærer å plassere grillen på ikke-brennbart underlag og holde et våkent øye med den under hele bruken. Gassgriller og elektriske griller vil i de fleste tilfeller kunne brukes i egen hage med normalt vedlikehold, forsvarlig plassering og aktsom bruk. Dette gjelder ikke dersom hagen er i eller i nærheten av skog og annen utmark. Der gjelder forbudet.

Vær ansvarlig og følg reglene

Det er av største viktighet at alle følger reglene og tar ansvar for å forhindre brann. Å respektere de lokale forskriftene bidrar til å beskytte naturen og fellesskapet mot potensielle branner og farer. Sammen kan vi sikre tryggheten og trivselen i vårt lokalsamfunn.
 
Husk at aktsomhetsplikten gjelder overalt, i parker og hager, på verandaer og terrasser eller under brennbare tak eller lignende overbygninger.
 
Ved brann eller ulykke ring 110. 
 

Lover og forskrifter