Den overordnede målsetningen for programsatsingen er at prosjektene skal styrke grunnlaget for økonomisk verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene ved å satse på kompetanse- og nettverksbygging, entreprenørskap og innovasjon i næringslivet.

Søknadsfrist er 1. juli 2015.

Tematisk satsingsområde 2015

I 2015 har «Fjellet som fritidsarena» hovedfokus i programmet. Prosjekttittel defineres av søker.

Søknader koblet til bruk av hytter og fritidseiendommer vil bli prioritert. Eksempler på tema kan være kortreist mat og opplevelser, aktivitets og arrangementsutvikling, kompetansetiltak, tilbud som øker bruken av fritidsboliger, friluftsliv/folkehelse, utmarksnæring, fjellandbruket i et opplevelsesperspektiv , kommunens tilrettelegging og prioritering m.m.

Eksempler på problemstillinger som søknadene kan fokusere på;

 • Stimulere til økt verdiskaping i hyttekommunene (for eksempel gjennom utvikling av kommunens tilretteleggerrolle, strategiutvikling, utvikling av fellesprodukter og tjenester, arrangementsutvikling, tradisjonshåndverk, lokale leverandører av produkter og tjenester osv).
 • Utvikling av utmarksnæring og opplevelser. (for eksempel utvikling av opplevelser i utmark, tilrettelegging av opplevelsesområder, fiske/sykling/vandring, folkehelse, innovative produkter, ekstremsport, tilgjengeliggjøring og kommersialisering av produkter).
 • Hytteboerne som ressurs – hvordan få utløst ressursen hytteboerne kan være for utvikling i lokalsamfunnet. (for eksempel gjennom kommunikasjon, tilgjengeliggjøring av tilbud osv).
 • Innovativ næringsutvikling basert på gjestene som besøker fjellområdene.
 • Mat som opplevelse (for eksempel markedstiltak, merkevaren fjellmat, kobling mot reiselivet og annen næring, kommersialisering).

Punktene over er ikke uttømmende. Søkere  oppfordres til å være kreative i utformingen av prosjekter. 

Det presiseres at større regionale prosjekter prioriteres foran mindre prosjekter med lokal effekt. Det er positivt dersom det tilrettelegges for at resultater og kompetanse kan overføres til andre områder eller prosjekter. Definisjon av hva som er regnet som fjellområde finner du her.

Hvem kan søke

Enkeltbedrifter kan ikke stå som eneste søker, men bedrifter i nettverk er velkomne. Det samme er lag, organisasjoner, frivilligheten, offentlige aktører som kommuner og fylkeskommuner, kunnskapsmiljø, utviklingsaktører osv. Erfaringsmessig gir det god effekt å koble sammen aktører fra privat sektor, offentlig sektor og kompetansemiljø (trippel helix).Dette vil derfor telle positivt.

Søkeprosess og krav til innhold

Søknadsfrist er 1. juli 2015.

Prosjektsøknaden skal inneholde:

 • Hvorfor skal dette prosjektet gjennomføres
 • Mål – hva skal prosjektet oppnå (ikke hva som skal gjøres)
 • Kort om hvordan prosjektet er tenkt gjennomført
 • Milepælplan som viser delresultater, framdrift i arbeidet og tidsbruk
 • Kostnadsoverslag og forslag til hvordan prosjektet skal finansieres
 • KMD`s midler finansierer opp til 50 % av prosjektutgiftene. De resterende midlene kan finansieres på ulike måter. Eksempelvis kan kommuner og andre offentlige eller private aktører bidra med midler. Egeninnsats/dugnad kan også utgjøre en del av prosjektfinansieringen. Dette må i så fall beregnes ut fra en oppgitt timesats.

Hvert enkelt prosjekt skal ha en prosjekteier og prosjektansvarlig/kontaktperson for søknaden.

Prosjektene må kunne starte opp i 2015.

Det kan søkes om midler for planlegging og tilrettelegging, men ikke fysiske investeringer. Som en hovedregel skal ikke fysiske investeringer utgjøre mer en 10 % av totale prosjektkostnader.

Tiltak til ren tilrettelegging av turstier og skilting og tiltak i primærlandbruket støttes ikke.

Ved tiltak som handler om tilrettelegging, er det viktig at grunneiere, forvaltning, og næringsliv er med i prosjektet, evt. som samarbeidspartnere.

Valg av prosjekter - saksbehandling

Oppland fylkeskommune er ansvarlige for utvelgelse av prosjekter og treffer vedtak om tildeling av midler. Søknadene vil bla vurderes etter hvor relevant det aktuelle tema er for økonomisk næringsutvikling og verdiskaping i fjellområdene, muligheter for å oppnå den aktuelle målsettingen, geografisk omfang og overføringsverdi.

Prosjekter som tildeles midler fra programmet informeres om dette innen utgangen av august 2015. Nærmere om anmodning om utbetaling, utbetalingskriterier og rapporteringsrutiner spesifiseres i tildelingsbrev.

Oppland Fylkeskommune vil være oppdragsgiver og ha løpende kontakt med prosjektledelsen for hvert enkelt prosjekt, samt ha ansvaret for kobling mellom tiltak og kompetanseheving på tvers av prosjektene.

Kontaktperson: Ola Idar Løkken, Oppland fylkeskommune, 61289295

ola.idar.lokken@oppland.org