Øyer kommune har et demensteam som ledes av demenskoordinator.  Demensteamet er et lavterskeltilbud, og kan kontaktes for råd og hjelp. Vi jobber for at livet med demenssykdom skal bli så godt som mulig, både for personen selv og for pårørende.  
 
Demensteam i Øyer består av:
Isabel Næss, demenskoordinator
Per-Rune Regstad, ergoterapeut  

Kontaktinfo

Demenskoordinator  
Tlf. 991 08 022

Demenskoordinators funksjon

•     Er kontaktperson for personer med demens og deres pårørende.
•     Bidra til økt åpenhet og kunnskap om demenssykdom.
•     Bistå med kartlegging og utredning ved mistanke om demenssykdom.
•     Bistå personer med demenssykdom og deres pårørende i ulike faser i sykdomsforløpet.
•     Koordinere tilbud og tjenester til pasienter og pårørende som er rammet av demenssykdom.

Hva kan demensteamet bidra med?

+ Hva kan demensteamet bidra med?  
•     Gi råd og veiledning til personer med demens og pårørende.  
•     Bistå fastlege i basal utredning av demenssykdom.  
•     Samarbeide med fastlege og eventuelt spesialisthelsetjeneste om kartlegging og oppfølging av personer med demens og pårørende.  
•     Informere om aktuelle tjenestetilbud i kommunen.
•     Bistå med søknad om helsetjenester og hukommelseshjelpemidler.  
•     Koordinering og samarbeid med aktuelle tilbud/tjenester i kommunen.
•     Samarbeid med Nasjonalforeningen Øyer demensforening.
•     Behjelpelig med å søke omsorgslønn til pårørende.

Hvilke tilbud har Øyer kommune for personer med demens?

•     Hjemmesykepleie
•     Hjemmehjelp
•     Avlastningstilbud  
•     Rullerende opphold
•     Korttids- og langtidsopphold i institusjon  
•     Døgnbemannet omsorgsbolig
•     Skjermet enhet for personer med demens på sykehjemmet  
•     Dagtilbud til personer med demenssykdom  
•     Matombringing  
•     Støttekontakt  
•     Pårørendeskole  

 

Diverse informasjon