Midler fra fondet kan brukes til ordinær drift til lokale bedrifter som ikke har mottatt lignende støtte fra «kompensasjonsordningen», men der Covid-19 har ført til redusert drift og økt arbeidsledighet.

Følgende tiltak prioriteres

  • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping lokalt.
  • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang
  • i hvilken grad tiltaket bidrar til å opprettholde arbeidsplasser/skape flere arbeidsplasser 
  • samarbeidsprosjekter mellom flere næringsaktører kan støttes.
  •  

SØKNADSFRIST 25. AUGUST 2020

For mer informasjon og søknad: https://www.regionalforvaltning.no/