Øyer kommune fikk den 28. februar tildelt kr 1,52MNOK i 7. runde av den kommunale kompensasjonsordningen.
 
I Formannskapet i Øyer kommune den 22. mars ble det gjort følgende vedtak:
 
1. Midlene fra 7. tildelingsrunde av kommunal kompensasjonsordning på kr 1,52 mill utlyses 23. mars 2022 med søknadsfrist 25. april 2022.
 
2. Følgende bransjer prioriteres:
        o 55000 - Overnattingsvirksomhet
        o 56000 - Serveringsvirksomhet
        o 79000 - Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester
        o 82300 - Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
        o 90000 - Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet
        o 93000 - Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer
 
3. Følgende kriterier legges til grunn for tildeling (ett eller flere av kriteriene må oppfylles):
       o Virksomheter som kan dokumentere minimum 30% omsetningsfall fra 31.12.2019 til 31.12.2021 kan tildeles støtte.
       o Mer enn 50% av egenkapitalen er tapt fra 31.12.2019 til 31.12.2021.
       o Nyetablerte virksomheter som kan dokumentere negativt driftsresultat pr 31.12.2021 kan tildeles støtte.
 
4. Søknader skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no . Resultatregnskap og balanse pr 31.12.2019 og 31.12.2021 skal vedlegges søknaden.
 
5. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet.   
 
For bedrifter etablert etter 31.12.19 vedlegges kun regnskap og balanse pr 31.12.21.  
Tildeling av midlene gjøres i formannskapet 10. mai. 2022.   
 
Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet