I medhold av plan og bygningslovens § 10-1 vedtok Formannskapet i Øyer 16.03.2021 i sak 22/21 å legge forslag til Kommunal planstrategi for Øyer kommune 2020-2023 ut til høring og offentlig ettersyn.


Planstrategien er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet i kommunestyreperioden. Arbeidet med planstrategien er en arena for å drøfte utviklingstrekk og planbehov i kommunen, samt avklare behov og planoppgaver som best kan løses gjennom interkommunalt samarbeid. Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning.


Kommunens saksframlegg og vedtak i Formannskapet kan leses her:

Særutskrift Formannskapssak 22/21 


Plandokumentene kan leses her:
Høringsutkast planstrategi (inkl. oversikt over gjeldende planer) (endret i tråd med vedtak i sak 22/21) 
Kunnskapsgrunnlag 
Folkehelseprofil Øyer kommune 
Oversikt over interkommunalt samarbeid 

Innspill til planforslaget sendes til Øyer kommune; postmottak@oyer.kommune.no.
Fristen for innspill er 23.04.2021